Regulamin rozliczania kosztów c.o. i c.w. od 23.04.2015 do 31.12.2016

Regulamin
rozliczania kosztów i ustalania opłat za energię cieplną
zużywaną na centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej

1. Ustalenia wstępne.

1.1. Na koszty centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, podlegające rozliczeniu wg zasad określonych w niniejszym regulaminie, składają się koszty zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych lub koszty wytwarzania energii przez urządzenia własne.

1.2. Koszty eksploatacji, konserwacji i remontów instalacji należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej, energii elektrycznej do zasilania urządzeń oraz obsługi administracyjno-biurowej i zarządu, obciążają koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

1.3. Podział kosztów całkowitych energii cieplnej na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, dokonuje się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych lub kotłowniach. W przypadku braku odpowiednich urządzeń podziału dokonuje się na podstawie zużycia normatywnego.

1.4. Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody przypadające na lokale opomiarowane ustala się przez odjęcie od globalnej kwoty kosztów, opłat ryczałtowych naliczanych od lokali nie opomiarowanych.

2. Lokale wyposażone w wodomierze i podzielniki kosztów.

2.1. Rozliczenia na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych podlega całość energii cieplnej zużywanej w danym lokalu. Warunkiem niezbędnym do objęcia lokalu rozliczeniem jest zainstalowanie podzielników kosztów na grzejnikach centralnego ogrzewania lub ciepłomierzy oraz wodomierzy wody ciepłej.

2.2. Urządzenia wymienione w punkcie 2.1. pełnią funkcję podzielników kosztów, określonych na podstawie wskazań liczników energii cieplnej zainstalowanych w węzłach cieplnych poszczególnych budynków lub zespołu budynków zasilanych ze wspólnego tzw. grupowego węzła cieplnego albo kosztów wytworzenia energii w kotłowniach własnych, tworzących odrębne jednostki rozliczeniowe.

2.3. W rozliczeniu uwzględnia się koszty ciepła wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń użytkowanych wspólnie, takich jak klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie itp., koszty przesyłu ciepła z węzła cieplnego (kotłowni lokalnej) do pomieszczeń odbiorcy oraz przenikanie ciepła przez przegrody budowlane; są to tzw. koszty stałe. Koszty stałe stanowią 50% wykorzystanej energii cieplnej i naliczane są proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu. Wyjątek stanowi pierwsze, roczne rozliczenie obiektu, dla którego ustala się 70% koszt stały.

2.4. W rozliczeniach energii cieplnej stosuje się współczynniki korygujące, zmniejszające odczytane wielkości zużytego ciepła w pomieszczeniach: szczytowych, położonych na najwyższej kondygnacji, parterowych- położonych nad nie ogrzewanymi pomieszczeniami lub przejściami i przejazdami, częściowo wysuniętych. Wysokość współczynników dla poszczególnych budynków i lokali określona jest w załączniku* do niniejszego regulaminu.

3. Wysokość opłat.

3.1. W lokalach wyposażonych w indywidualne ciepłomierze, opłata za centralne ogrzewanie składa się z dwóch członów: opłaty stałej i zmiennej. Wysokość opłaty stałej wnoszonej w ciągu roku odpowiada kosztom stałym określonym w pkt. 2.3., rozliczonej na powierzchnię użytkową lokali, w budynku (budynkach) których dotyczą. Opłaty zmienne naliczane są proporcjonalnie do ilości zużytej w lokalu energii cieplnej. Stawki opłat ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej.

3.2. Opłaty za centralne ogrzewanie w mieszkaniach i lokalach użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów mają charakter zaliczkowych. Ustalane są w pierwszym okresie rozliczeniowym w zł/m2/m-c na podstawie średniego zużycia energii na cele c.o. w tym lub podobnych budynkach. W kolejnych okresach rozliczeniowych, na podstawie średniego miesięcznego zużycia energii przypadającego na dany lokal w jednym, a następnie w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.

3.3. Opłaty za przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zł/m3, ustala się na podstawie normatywnego lub faktycznego zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody oraz obowiązujących cen energii.

3.4. Zasady rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków określa odrębny regulamin.

3.5. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dokonuje się porównania faktycznych kosztów zużytej energii cieplnej, ustalonych zgodnie z zapisami w punktach 1.3 i 2.3, z opłatami wniesionymi przez użytkowników lokali. Saldo z rozliczenia ciepłej wody uwzględnia się w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania.

3.6. Opłaty za centralne ogrzewanie mieszkań nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe, a znajdujących się w budynkach lub zespołach budynków zasilanych z kotłowni albo węzłów cieplnych z opomiarowanymi pozostałymi mieszkaniami, ustala się poprzez zwiększenie o 100% średnich zaliczkowych opłat za c.o. mieszkań opomiarowanych. Opłata jest ostateczna i nie podlega dodatkowym rozliczeniom po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

3.7. W lokalach nie wyposażonych w wodomierze, opłaty ryczałtowe za podgrzanie wody ustala się jako iloczyn ceny energii i normatywnego zużycia wody przypadającego na osobę oraz ilości energii cieplnej niezbędnej do podgrzania do wymaganej temperatury 1m3 wody.

4. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników.

4.1. Rozliczenie energii cieplnej dokonywane jest raz w roku i obejmuje okres 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest skrócenie lub wydłużenie okresu rozliczeniowego na podstawie Uchwały Zarządu.

4.2. Początek okresu rozliczeniowego ustala się na pierwszy dzień miesiąca, w którym zamontowano pierwszy podzielnik w dowolnym budynku podłączonym do danego węzła cieplnego lub kotłowni.

4.3. Montaż podzielników winien być zakończony w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

4.4. Odczytu wskazań podzielników kosztów dokonują upoważnieni pracownicy firmy rozliczającej drogą radiową.

4.5. W przypadku uszkodzenia lub braku podzielnika, firma rozliczająca określi sposób rozliczenia stosownie do zapisów punktu 4.5.1 lub 4.5.2. Tak ustalone zużycie ciepła jest ostateczne i nie podlega weryfikacji.

4.5.1. W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy użytkownika lokalu do rozliczenia dla odpowiedniego grzejnika przyjmuje się następujący wzór: ((suma jednostek odczytanych w jednostce rozliczeniowej )/(suma mocy urządzeń odczytanych) * moc szacowanego urządzenia) * 150%.

4.5.2. W przypadku uszkodzenia podzielnika z winy nie leżącej po stronie użytkownika lokalu do rozliczenia dla odpowiedniego grzejnika przyjmuje się zasady określone w punktach 4.5.2.1, 4.5.2.2 lub 4.5.2.3.

4.5.2.1. Dla lokali rozliczanych na podstawie elektronicznych podzielników kosztów co najmniej od dwóch okresów rozliczeniowych (t1 i t2) poprzedzających okres rozliczany, dla danego grzejnika przyjmuje się odczyt w wysokości średniej z odczytów podzielnika z dwóch ostatnich zakończonych okresów rozliczeniowych wg wzoru: (odczyt t1 + odczyt t2)/2.

4.5.2.2. Dla lokali rozliczanych na podstawie elektronicznych podzielników kosztów od jednego okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres rozliczany, dla danego grzejnika przyjmuje się odczyt w wysokości odczytu podzielnika z ostatniego zakończonego okresu rozliczeniowego.

4.5.2.3. Dla lokali, dla których sezon rozliczany jest pierwszym okresem rozliczeniowym z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów, dla rozliczenia odpowiedniego grzejnika przyjmuje się następujący wzór: (suma jednostek odczytanych w jednostce rozliczeniowej)/(suma mocy urządzeń odczytanych) * moc szacowanego urządzenia.

4.6. O terminie odczytu wskazań podzielników, użytkownicy lokali informowani są z 7-dniowym wyprzedzeniem przez ogłoszenia wywieszone na tablicach ogłoszeń klatek schodowych poszczególnych budynków.

4.7. W przypadku gdy odczyt radiowy dokonywany przez firmę rozliczeniową nie jest możliwy, firma rozliczeniowa powiadamia lokatora za pośrednictwem Spółdzielni o dodatkowym terminie wizyty w mieszkaniu uprawnionego pracownika. Termin powinien przypadać nie później niż w ciągu 30 dni od daty odczytu radiowego.

4.8. Brak możliwości dokonania odczytu w danym lokalu w terminie wyznaczonym zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu, dla rozliczenia danego grzejnika przyjmuje sposoby rozliczeń przyjęte dla punktu 4.5.2. Regulaminu.

4.9. uchylony.

4.10. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego saldo rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (nadpłata lub niedopłata) za ten sezon w całości przejmuje nowy posiadacz lokalu. Stroną dla Spółdzielni w tej kwestii jest aktualny posiadacz lokalu.

4.11. Koszt rozliczeń, na który składają się odczyty wskazań oraz indywidualne opracowania informatyczne rozliczeń poszczególnych lokali, a także koszty związane z zakupem bądź dzierżawą elektronicznych podzielników kosztów, obciąża użytkowników lokali.

4.12. Informacja o wynikach dokonanego rozliczenia dostarczana jest użytkownikom lokali w formie indywidualnych zawiadomień, nie później niż w ciągu 100 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Nadpłata powstała w wyniku rozliczenia, przelewana jest na pokrycie zaległości czynszowych, innych zobowiązań użytkownika wobec Spółdzielni Mieszkaniowej oraz bieżących opłat za ogrzewanie mieszkania. Niedopłata powstała w wyniku rozliczenia winna być uregulowana wraz z opłatą za c.o. za najbliższy miesiąc.

5. Lokale wyposażone w ciepłomierze indywidualne.

5.1. Odczytów wskazań liczników dokonują upoważnieni pracownicy firmy inkasenckiej lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

5.2. Odczyty dokonywane są co miesiąc w stałych terminach.

5.3. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu w terminie, zużycie energii określa się na podstawie zużycia ciepła w poprzednim okresie. Ewentualna korekta naliczeń nastąpi po odczycie dokonanym w następnym miesiącu.

5.4. O uszkodzeniu licznika odbiorca energii zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administrację Osiedli lub dostawcę ciepła.

5.5. W przypadku zgłoszonego uszkodzenia licznika, opłata za dostawę energii cieplnej ustalana jest w oparciu o zużycie energii z okresu poprzedniego, o zbliżonych warunkach pogodowych.

5.6. Nie zgłoszenie uszkodzonego licznika powoduje, że odbiorca jest obciążany za cały okres, od ostatniego odczytu uznanego za prawidłowy do czasu naprawy lub wymiany licznika, w sposób określony w pkt. 3.1. powiększony o 50%.

5.7. W przypadku nielegalnego poboru energii, opłata naliczana jest jak w pkt. 5.6. oraz powiększona o koszty likwidacji nielegalnego poboru ciepła.

5.8. Urządzenia pomiarowe są własnością użytkownika lokalu. W przypadku ich uszkodzenia w okresie ważności legalizacji, koszt naprawy pokrywa gwarant lub użytkownik lokalu, który uszkodzenie spowodował.

5.9. Do opłaty za centralne ogrzewanie dolicza się miesięczne kwoty na poczet przyszłej legalizacji ciepłomierza. Wysokość tych kwot określa wykaz opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

5.10. Strony mają prawo żądania sprawdzenia poprawności wskazań ciepłomierza przed upływem okresu ważności legalizacji, przez uprawniony organ. Koszt przeprowadzenia badania pokrywa wnioskujący, chyba że wynik badania okazał się negatywny, wówczas koszt sprawdzenia pokrywa właściciel licznika.

6. Regulamin jest jednoznaczny z zawarciem umów o rozliczanie energii cieplnej.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nr 04/04/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Tel. w sprawie rozliczeń C.O. i C.W.: 61 64 69 239.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej