Czy radni zmienią uchwałę?

2018-01-31 Czy radni zmienią uchwałę?

   Czy radni zmienią uchwałę na korzyść spółdzielców?

Kilkukrotnie już poruszaliśmy temat związany z próbami podejmowanymi przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, aby wpisać część osiedli (os. Zygmunta III Wazy nr 1-7 i os. Dąbrowszczaków nr 1-4) do gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza. Dzięki takiemu zabiegowi, Spółdzielnia miałaby realne szanse ubiegania się o środki unijne dla tych terenów.

Niestety większa część Rady Miejskiej podjęła uchwałę, wyłączającą os. Zygmunta III Wazy i os. Dąbrowszczaków z planu. Spółdzielnia podjęła więc kolejne starania o to, aby radni jeszcze raz przemyśleli tę decyzję i dokonali zmiany uchwały oraz ujęli osiedla w Gminnym Programie Rewitalizacji Swarzędza. Osiedla spełniają ku temu wszelkie warunki formalne i techniczne, a wiek budynków jak najbardziej predysponuje je do umieszczenia w planie.

Publikujemy pismo Spółdzielni w tej sprawie:

 Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Dotyczy: Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023

W dniu 28 listopada 2017 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę nr XLIV/422/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023. W dniu 14 grudnia 2017 roku pod pozycją nr 83 ww. program został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. Tym samym władze lokalne uzyskały możliwość ubiegania się o środki na rewitalizację Miasta i Gminy Swarzędz w stosunku do obszarów, które przez władze Gminy uznane zostały jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Pomimo złożenia uwag do „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, przy wyznaczaniu granic podobszaru „Centrum Miasta” pominięto tereny wskazane przez Spółdzielnię w formularzu konsultacyjnym. Dotyczy to nieruchomości położonych w Swarzędzu i oznaczonych jako osiedle Zygmunta III Wazy nr 1-7 i osiedle Dąbrowszczaków nr 1-4. Odrzucenie naszego wniosku o korektę granic obszaru oznaczonego w ww. Diagnozie jako obszar nr 4 i 5 spowodowało, że zostaliśmy pozbawieni możliwości aplikowania o środki zewnętrzne pochodzące z Funduszy Europejskich.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu po raz kolejny dokonał szczegółowej analizy treści uzasadnienia do Raportu z konsultacji społecznych uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gm. Swarzędz. Argumenty wskazane w ww. dokumencie są naszym zdaniem niezasadne i niezrozumiałe, zwłaszcza uznanie, że „(…)wyłączenie wnioskowanych terenów z obszaru nr 5 i włączenie ich w granice obszaru śródmiejskiego nr 4 nie byłoby poprawne metodycznie w świetle wytycznych dokumentów nadrzędnych jak i praktyki w tym zakresie, zaburzając tym samym przyjęty podział funkcjonalnych jednostek statystycznych”.

W treści uzasadnienia nie znajdujemy jednak wyjaśnienia, o jakie to przepisy nadrzędne chodzi, a ponadto uznajemy za wysoce nieprofesjonalne stwierdzenie, że utworzenie z osiedli wielorodzinnych odrębnej jednostki statystycznej z włączeniem do nich m.in. ogródków działkowych i cmentarza jest „(…) naturalnym i poprawnym metodycznie zabiegiem”. Przypominamy, że obszar nr 4 obejmuje swoim zakresem również zabudowę wielorodzinną, blokową, która nie wiadomo na jakiej podstawie nie została uznana jako odrębna jednostka statystyczna.

Kolejnym argumentem, eliminującym nasze zasoby opisane powyżej jest przyjęcie, że działania Spółdzielni w zakresie rewitalizacji dotyczą tylko termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że nasze poczynania mają na celu eliminację negatywnych zjawisk funkcjonalno-przestrzennych i technicznych występujących na tych terenach. Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Spółdzielnia mogłaby złożyć wniosek o dofinansowanie na projekty obejmujące:

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji, w tym remont lub przebudowę elewacji, fasad, dachów oraz instalacji grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, a także remont małej architektury.

2. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

3. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podjęcie ww. przedsięwzięć wiąże się jednak ze znacznymi nakładami finansowymi, dlatego uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Funduszy Europejskich jest szansą na odnowę naszych zasobów. Niestety kryterium dopuszczającym wniosek o dofinansowanie do pozytywnego rozpatrzenia jest stwierdzenie, czy dany projekt wpisuje się w program rewitalizacji.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wnosi o:

1. Dokonanie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2017 roku, Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLIV/422/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023 poprzez włączenie do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji terenów osiedla Zygmunta III Wazy nr 1-7 oraz osiedla Dąbrowszczaków nr 1-4.

2. Ujęcie osiedli, o których mowa w pkt 1 przy sporządzaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2027, którego opracowanie zostało wywołane uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 października 2017 roku, nr XLIII/409/2017.

Do wiadomości: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, Pani Barbara Czachura.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej