Rada Nadzorcza - kadencja 2016-2019

2016-10-06 Rada Nadzorcza - kadencja 2016-2019

Przedstawiamy sylwetki członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, kadencji 2016-2019. Członkowie Rady to w przeważającej większości osoby zupełnie nowe, niezwiązane do tej pory z samorządem spółdzielczym. Tylko jedna osoba spośród piętnastu „kontynuuje” poprzednią kadencję, a cztery osoby były związane z samorządem spółdzielczym w przeszłości. Każdemu z członków Rady Nadzorczej zadaliśmy pytania, dzięki którym mieszkańcy poznać mogą osoby, które przez najbliższe 3 lata będą je reprezentowały.

 

Tomasz Kochanowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

43 lata, żonaty. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 2003 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Północ, os. Dąbrowszczaków.

Wykształcenie, zawód, osiągnięcia:
Radca prawny. Od ponad 15 lat pracuje w Poznaniu w Kancelarii Radców Prawnych, obecnie jako Wspólnik Zarządzający.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Wykorzystując w pełni doświadczenia zawodowe chciałby służyć pomocą przy rozwiązywaniu kwestii prawnych, wynikających ze statutowych uprawnień Rady Nadzorczej, a także sprawnie, merytorycznie i kompetentnie prowadzić posiedzenia Rady.

Zainteresowania:
Podróże, sport, fotografia.

Marek Dobski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

59 lat, żonaty, trójka dorosłych dzieci, najmłodszy syn studiuje na II roku Informatykę, dwoje wnucząt. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 2000 r. Do Rady Nadzorczej startował z lokalizacji w Kostrzynie.

Wykształcenie, zawód, osiągnięcia:
Wyższe magisterskie (UAM Poznań - matematyka). Nauczyciel.
Praca: od 1980 r. - SP Siekierki Wielkie, od 1982 r. – SP Iwno, od 1986 r. z-ca dyrektora SP Kostrzyn, od 1990 do 1999 r. dyrektor SP w Kostrzynie, od 1999 r. do chwili obecnej dyrektor Gimnazjum w Kostrzynie.
Otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia, Nagrodę Kuratora Oświaty II stopnia, Nagrody Burmistrza Kostrzyna w: 2000 r., 2004 r., 2010 r., 2013 r. i 2015 r., Nagrodę „Rycerz Kostro” w kategorii Przyjaciel Młodzieży (nagroda Gminy Kostrzyn).

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Jego priorytetem będzie realizacja wniosków zgłoszonych przez członków SM na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Zainteresowania:
Sport – piłka nożna. Muzyka –blues.

Piotr Osiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komisji GZM

65 lat, żonaty, syn, synowa i dwie wnuczki. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 29 grudnia 1997 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Południe.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Mgr inż. elektryk (absolwent Politechniki Poznańskiej + studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej). Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.
Praca: Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych – Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego. Banki PBG SA, PEKAO SA - Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr. Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie – Specjalista ds. zarządzania majątkiem. Aktualnie: „Połysk II” Sp. z o.o. - członek Zarządu, Zastępca Dyrektora Naczelnego.
Licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 14072.
Członek Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Chciałby wykorzystać kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z inwestycjami, remontami i zarządzaniem nieruchomościami oraz, w miarę potrzeb, pracować w Komisji Społeczno-Mieszkaniowej (komisja doraźna, powoływana w przypadku konfliktów międzysąsiedzkich lub kwestii związanych z zaległościami).

Zainteresowania:
Turystyka (od dwóch kadencji Prezes oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu, przedtem wiceprezes), podróże, historia, literatura, polityka, dziennikarstwo („Informator spółdzielczy”, „Tygodnik swarzędzki”, prasa i wydawnictwa turystyczne).

Zbigniew Kaptur
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

69 lat, żonaty, dwoje dzieci i wnuki. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 30 grudnia 1970 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Północ, os. Czwartaków.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Technolog drewna – wyższe techniczne. Zarządca nieruchomości – licencja zawodowa nr 7216.
Od 1969 r. przez 30 lat pracował w Swarzędzkich Fabrykach Mebli, oddział w Swarzędzu, pełniąc funkcje kierownicze w Zarządzie przedsiębiorstwa.
Od 2000 r. pracuje jako Zarządca Nieruchomości zasobów mieszkalnych i komercyjnych.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Chce wykorzystać swoje bogate doświadczenie zawodowe i samorządowe w dostosowaniu struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu do zmieniającej się roli spółdzielczości w Polsce. Chce również dążyć do powiększenia ilości miejsc parkingowych na osiedlach spółdzielczych.

Zainteresowania:
Sport.

Wojciech Modrzejewski
Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

44 lata, żonaty, jedno dziecko – córka. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 6 listopada 2000 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Południe.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Magister inżynier budownictwa.
Oficer Wojska Polskiego.
Od 1997 do 2006 r. pracował w branży budowlanej.
Od 2006 r. do dziś - pracuje w branży marketingowej.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Chciałby zajmować się sprawami inwestycyjnymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Zainteresowania:
Turystyka, sport.

Izabela Gruszczewska-Gonet
Przewodnicząca Komisji GZM

37 lat. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 2003 r. Do Rady Nadzorczej startowała z rejonu Swarzędz-Południe.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość.
Kierownik Składowiska Odpadów w ZGK Swarzędz. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Zagospodarowaniem terenów spółdzielczych (zieleń, parkingi) oraz problematyką dotyczącą gospodarki odpadami.

Zainteresowania:
Podróże, czytanie książek.

Andrzej Rothe
Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej

63 lata. Mieszka w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni od 1986 r. Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu jest od 2010 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Północ, os. Kościuszkowców.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Zawód - nauczyciel, wykształcenie wyższe, mgr fizyki. Obecnie na emeryturze.
Pracę zawodową rozpoczął w Poznaniu jako pracownik administracyjny. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu. W 1985 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 46. Funkcję tę pełnił do 1990 r. Od 1 września 1990 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2007 roku pracował w Swarzędzu w Szkole Podstawowej nr 3; Gimnazjum nr 3; Gimnazjum nr 2 oraz placówkach oświatowych w Poznaniu. W oświacie przepracował 35 lat. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.
Oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej znajdował czas na pracę społeczną. W latach 1982-1986 był Radnym Rady Miejskiej m. Poznania. Od 1982 do 1990 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Poznaniu, a od 1998 do 2010 r. w Swarzędzu. W chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Był również aktywnym instruktorem ZHP.
Wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Honorową Odznaką m. Poznania, Odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”, nagrodami inspektora oświaty i dyrektora szkoły.
Po przeprowadzeniu się do Swarzędza w 1986 r. roku brał czynny udział w pracach Rady Osiedla Kościuszkowców. W kadencji 2010-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Chciałby pracować w Komisji Społeczno-Kulturalnej.

Zainteresowania:
Fizyka, muzyka, informatyka, historia.

Przemysław Dymek
Członek Komisji Inwestycyjnej

49 lat, ojciec wychowujący 15-letnią córkę. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 1989 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Południe, os. Cegielskiego.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Optyk, średnie techniczne.
1981-1984 r. nauka w zawodzie optyka. 1984 r. – egzamin czeladniczy z zawodu. 1987 r. – egzamin mistrzowski.
Praca w zawodzie w zakładzie państwowym w Poznaniu. W grudniu 1989 r. otwarcie zakładu usługowego przy ul. Gryniów 2 w Swarzędzu. W 1991 r. przeniesienie zakładu do pawilonu na os. Kościuszkowców 13, najpierw na piętrze, a od 2008 r. na parterze.
Otrzymał medal za pomoc Honorowym Dawcom Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu – 2 statuetki.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Korzystając ze zdobytych doświadczeń, chciałby służyć pomocą osobom użytkującym lokale w Spółdzielni. Jest otwarty na wszelkie problemy mieszkańców osiedli spółdzielczych.

Zainteresowania:
W latach 1973-1980 był sopranem w chórze Poznańskie Słowiki, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Pasja ta trwa do chwili obecnej.
Sport – piłka nożna, tenis, pływanie, jazda konna.

Maciej Jasiński
Członek Komisji Inwestycyjnej

37 lat, żonaty, dwie córki. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 2005 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Północ.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Wykształcenie wyższe – mgr farmacji. Zawód wykonywany – farmaceuta.
2004-2005 r. - Apteka w Słupcy mgr farm. Irena Dranikowska. 2005 r. do chwili obecnej - Apteka Witaminka we Wrześni.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Modernizacją osiedli: placów zabaw, chodników, zmianą organizacji ruchu na niektórych ulicach osiedlowych. Kontynuacją termomodernizacji.

Zainteresowania:
Fotografia, kolarstwo szosowe.

Maria Kaczmarek
Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

70 lat, panna, ale nie samotna, bardzo ceni swoją niezależność. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 1995 r. Do Rady Nadzorczej startowała z lokalizacji w Luboniu, w której mieszka od urodzenia.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Wykształcenie średnie ekonomiczne.
Od 1966 r. pracowała w dzisiejszej LUVENIE S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne, Zakłady Nawozów Fosforowych). W początkowym okresie przy pracach badawczych związanych z otrzymywaniem tlenku glinu z surowców krajowych według metody prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Bretsznajdera (niestety największe jego dzieło, oryginalna kwaśna metoda wytwarzania hutniczego tlenku glinowego i siarczanu glinowego, sprawdzona w latach 60-tych w przemysłowym zakładzie doświadczalnym i zakończona projektem procesowym, nie doczekała się pełnej realizacji przemysłowej za życia Profesora). W ramach tego samego zakładu pracowała następnie w Wydziale Badań i Rozwoju, a w ostatnich latach jako specjalista ds. inwestycji i na tym stanowisku w 2010 r. zakończyła pracę zawodową.
Jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne za rok 2001, a także Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego za rok 2002. Obie nagrody były nagrodami zespołowymi dla 5 osób (w tym również pracowników Politechniki Wrocławskiej).
Ukończyła trzyletnią School of English „SYSTEM”. Ponadto wiele dokształcających kursów i szkoleń w szerokim zakresie: prawo celne, pomoc publiczna, prawo budowlane, prawo celne w tym podatkowe, zabezpieczenia w obrocie gospodarczym, finansowanie ochrony środowiska, przetargi publiczne (I-III stopnia), środki trwałe – wycena, handel zagraniczny - w tym spory i sposoby ich rozwiązywania, amortyzacja i wycena środków trwałych, w ograniczonym zakresie rachunkowość, bezpieczeństwo i higiena pracy. Wszystkie szkolenia były aktualizowane w nowych warunkach gospodarczych wejścia do struktur Unii Europejskiej, zakończone certyfikatami i świadectwami.
Posiada ogólną wiedzę w zakresie rachunkowości i obsługi urządzeń biurowych. Ukończyła kursy i potrafi pracować takimi programami jak: Excel, Word for Windows, Access, swobodnie pracuje na wielu innych programach specjalistycznych.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Charakter pracy zawodowej, który miała w macierzystym zakładzie, ulegał ciągłym zmianom w profilu pracy, choć nie wydziału. Te doświadczenia wpłynęły na przekonanie, że może zająć się wieloma różnymi problemami. Wystarczy chcieć i wdrożyć się w nowe zagadnienia. Lubi pracować, a równocześnie „zgłębiać” nowe problemy.

Zainteresowania:
Wiele zainteresowań, ostatnio głównie polityka. Jest człowiekiem Lewicy, choć w tej chwili sekunduje PIS-owi. Na wiele spraw ma wyrobiony pogląd i potrafi bronić swego stanowiska. Kocha życie ze swymi zaletami i wadami.

Teresa Kobza
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 1978 r., mieszka na spółdzielczym osiedlu od 1989 r. Do Rady Nadzorczej startowała z rejonu Swarzędz-Północ.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Nauczyciel matematyki. Studia magisterskie w zakresie matematyki ukończyła w 1975 r. na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Najpierw była nauczycielem na terenie powiatu wrocławskiego. Od 1990 r. nauczyciel matematyki na terenie Swarzędza w SP nr 4 na os. Kościuszkowców.
W 2005 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Obecnie na emeryturze.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Realizacją wniosków Walnego Zgromadzenia. Zmniejszaniem zadłużenia członków Spółdzielni w opłatach czynszowych.

Zainteresowania:
Turystyka – członek PTTK „Meblarz” w Swarzędzu.

Maciej Konieczny
Członek Komisji GZM

50 lat, żonaty, dziecko. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 1997 r. Do Rady Nadzorczej startował z rejonu Swarzędz-Południe, os. Cegielskiego.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Ekonomista, wykształcenie wyższe.
Eberspaecher Sp. z o.o. - dyrektor handlowy (od 2002 r. do dziś), Tras Okna Sp. z o.o. - dyrektor Oddziału, Thermo data GmbH - prezes Zarządu.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Jako członek Komisji GZM chciałby zająć się tematami bieżącej działalności eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w szczególności gospodarką odpadami, sprawami termomodernizacji oraz najmu lokali użytkowych.

Zainteresowania:
Muzyka poważna, opera, teatr, film, sport.

Barbara Kucharska
Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

61 lat. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 1981 r. Do Rady Nadzorczej startowała z rejonu Swarzędz-Północ.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Pedagog specjalny, logopeda. Emeryt. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu.
Nauczyciel klas specjalnych. Od 1991 r. jest Przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Była członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach xxxx-xxxx i radną Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Nagroda Ministra Oświaty. Tytuł „Swarzędzanina 2001 r.” i „Belfra Dziesięciolecia”. Odznaczenie „Signum Caritatis” – Znaki miłości i „Lodołamacz specjalny”.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Sprawami społecznymi i innymi dotyczącymi spraw mieszkańców osiedli spółdzielczych.

Zainteresowania:
Interesuje się sprawami dotyczącymi dzieci i osób niepełnosprawnych, chorych oraz starszych.
Hobby to rower i wycieczki.

Jolanta Kujawska
Członek Komisji Rewizyjnej

74 lata. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 1988 r. Do Rady Nadzorczej startowała z rejonu Swarzędz-Północ.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Magister inżynier Chemicznej Technologii Drewna – 1966 r., Wyższa Szkoła Rolnicza (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna – 1964 r. Studium Podyplomowe Technologii Papiernictwa Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Politechniki Łódzkiej.
Do roku 1990 pracowała w zakładach przemysłu celulozowo-papierniczego. W 1984 r. otrzymała medal „Za Zasługi w Rozwoju Wynalazczości” Województwa Wielkopolskiego. Do przejścia na emeryturę prowadziła własną działalność gospodarczą.
Obecnie działa społecznie, jest Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego w Swarzędzu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne. W 2013 r. otrzymała Srebrną Honorową Odznakę za szczególne zasługi dla organizacji PKPS.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Realizacją wniosków zgłoszonych na Walnych Zgromadzeniach. Planowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, łącznie z ich finansowaniem – w tym termomodernizacjami. Pozyskaniem środków unijnych. Planowaniem i realizacją remontów: wyłanianiem wykonawców i zakresem finansowania.

Zainteresowania:
Muzyka klasyczna (gra na fortepianie, śpiewa w Chórze Melodos). Szachy.

Maciej Najderek
Członek Komisji GZM

34 lata. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 2012 r. Do Rady Nadzorczej startował z lokalizacji w Poznaniu.

Zawód, wykształcenie osiągnięcia:
Magister inżynier technolog, Kierownik Projektu.
Od 10 lat czynny zawodowo, zawsze związany z zarządzaniem projektami. Obecnie jest Kierownikiem Działu Projektowego w firmie produkcyjnej.

Czym chce się zająć w Radzie Nadzorczej?
Pracą w komisji GZM i tak jak obiecał w trakcie Walnych Zgromadzeń - w sposób rzetelny i profesjonalny będzie wywiązywać się z obowiązków statutowych.

Zainteresowania:
Biegi uliczne i górskie. Dobre kino i festiwale muzyczne.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej