Regulamin porządku domowego


REGULAMIN
PORZĄDKU DOMOWEGO
OBOWIĄZUJĄCY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU

 

I. PRZEPISY OGÓLNE.

 Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są prywatną własnością wszystkich członków. Z tych względów winny być one, w interesie samych członków, utrzymane na odpowiednim poziomie i otoczone troskliwą opieką.

 II. UTRZYMYWANIE W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKÓW I ICH OTOCZENIA, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ORAZ LOKALI.

 Obowiązki Administracji:

1. Przekazywanie lokali użytkownikom w stanie zdatnym do umówionego użytku.

2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad i usterek.

3. Dbanie o stan techniczny i sanitarno-porządkowy budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń ogólnego użytku, z wyjątkiem obowiązku utrzymania porządku na klatkach schodowych.

4. Natychmiastowe reagowanie na zgłaszane awarie i usterki, możliwie w najkrótszym terminie oraz usuwanie zgłoszonych usterek.

5. Dotrzymywanie parametrów w sieci c.o. i c.w. tak, aby temperatura minimalna w lokalach mieszkalnych wynosiła co najmniej +20°C (mierzona w środku pomieszczenia na wysokości 120 cm), a minimalna temperatura ciepłej wody +45°C.

6. Kontrolowanie sprawności urządzeń i instalacji, w tym także - poprzez upoważnione osoby wewnątrz w lokalach.

 Obowiązki Użytkownika (najemcy):

1. Lokal mieszkalny może być użytkowany tylko jako mieszkanie.

2. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni. Prowadzona działalność nie może zakłócać spokoju mieszkańców budynku, ani też naruszać bezpieczeństwa i higieny otoczenia.

3. Natychmiastowe zgłoszenie właściwej administracji zauważonych wad, usterek, awarii i uszkodzeń bez względu na przyczynę, jak i na to, kogo koszt naprawy będzie obciążać.

4. Wszelkie przeróbki w lokalach oraz malowanie balkonów, loggii lub okien w kolorze odbiegającym od istniejącej kolorystyki wymaga zgody właściwego organu nadzoru budowlanego.

5. Instalowanie oświetlenia w komórce piwnicznej może być wykonane tylko po uzyskaniu zgody Administracji. 

6. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników elektrycznych poza obrębem lokalu (na klatkach schodowych, w piwnicy) ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość uszkodzenia pionu instalacji. Kosztami z tytułu strat wynikłych na skutek manipulacji przy bezpiecznikach obciążona zostanie osoba, która je spowodowała.

7. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór w mieszkaniu oraz kurki przy kuchence gazowej, umożliwić przewietrzenie lokalu i powiadomić Administrację Osiedla, instalatora dyżurnego lub Pogotowie Gazowe.

8. Nie należy pozostawiać w piwnicach i na korytarzach piwnicznych włączonego oświetlenia.

9. Na okres zimy użytkownicy lokali powinni zabezpieczyć zajmowane przez siebie lokale przed utratą ciepła przez uszczelnienie okien i drzwi oraz zamykanie okien piwnicznych.

10. Zakładanie wszelkiego rodzaju instalacji oraz anten radiowych lub telewizyjnych może być dokonywane wyłącznie za zgodą odpowiedniego urzędu i Administracji Osiedla.

11. Samowolne wchodzenie na dach budynku jest zabronione.

12. Mieszkańcy są zobowiązani do użytkowania piwnic, komórek lokatorskich oraz innych pomieszczeń wspólnego użytku w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W pomieszczeniach piwnicznych w szczególności zabrania się:

a) prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej,

b) hodowania lub przechowywania zwierząt,

c) podłączania jakichkolwiek urządzeń do instalacji elektrycznej.

13. W piwnicach i komórkach piwnicznych nie należy przechowywać cennych przedmiotów. 

14. Mieszkańcy zobowiązani są chronić przed uszkodzeniem urządzenia będące częścią wyposażenia technicznego budynku, znajdujące się w ich komórkach piwnicznych, a w przypadku awarii lub remontu umożliwić do nich dostęp wykonawcom przedmiotowych prac.

 III. UTRZYMYWANIE PORZĄDKU. HIGIENY I ESTETYKI OSIEDLA.

 1. Wszyscy mieszkańcy osiedla zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych poprzez solidarne, kolejne, cotygodniowe zamiatanie i zmywanie podestów kondygnacji, na której usytuowane jest mieszkanie oraz schodów od podestu do niższej kondygnacji wraz z myciem balustrad i poręczy.

2. Wszyscy mieszkańcy powinni segregować odpady nadające się do zagospodarowania (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metale), które należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. Pozostałe odpady z gospodarstw domowych winny być wyrzucane do pojemników ustawionych w altankach śmietnikowych.

3. Zabrania się wrzucania twardych i ciężkich przedmiotów jak kamienie, złom metali, druty, szkło, części materaców itp. do pojemników na śmieci. Przedmioty te winny być składane obok pojemników.

4. W przypadkach rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów mieszkaniec zobowiązany jest do sprzątnięcia zanieczyszczonego terenu.

5. Nie należy wyrzucać przez okno jakichkolwiek przedmiotów, śmieci lub odpadów.

6. Do muszli klozetowych nie wolno wrzucać śmieci, opakowań, waty, kości, szmat, zapałek itp. mogących powodować niedrożność instalacji sanitarnych. W razie zapchania rur użytkownicy lokali położonych ponad miejscem zapchania rur mogą być obciążeni kosztami oczyszczania.

7. Trzepanie dywanów i innych przedmiotów domowych może się odbywać wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 8.00 - 20.00. Nie wolno trzepać tych przedmiotów na balkonach, loggiach, na klatkach schodowych i w oknach.

8. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach lub tarasach powinno odbywać się ze szczególną starannością, w taki sposób by nie zalać elewacji budynku oraz balkonów, tarasów i loggii położonych na niższych kondygnacjach. Zasada ta obowiązuje również w przypadku mycia posadzek w ww. miejscach.

9. Instalowanie skrzynek i doniczek na rośliny ozdobne możliwe jest tylko od wewnętrznej strony balustrady balkonów, loggii lub tarasów.

10. Zabrania się dokarmiania ptaków na terenie nieruchomości, a w szczególności na balkonach, loggiach lub tarasach.

11. Zabrania się ustawiania na parapetach zewnętrznych okien jakichkolwiek przedmiotów.

12. Dosadzanie drzew i krzewów oraz innych roślin na terenie będącym własnością lub współwłasnością Spółdzielni wymaga zgody Spółdzielni. Zabrania się sadzenia roślin pnących w bezpośredniej bliskości ścian budynku.

13. Zabronione jest wyprowadzanie zwierząt domowych na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci (place zabaw i piaskownice) oraz inne tereny, które mogą być oznaczone stosownym znakiem zakazu.

14. Zabronione jest mycie samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych w halach garażowych oraz na terenie parkingów.

15. Gruz budowlany oraz inne odpady budowlane właściciel lokalu zobowiązany jest wywieźć we własnym zakresie i na własny koszt.

16. W częściach wspólnych budynku (tj. klatki schodowe, piwnice, wiatrołapy) oraz na placach zabaw zabronione jest spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających, palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych, a także gromadzenie się osób w sposób zakłócający spokój i porządek lub utrudniający poruszanie się ciągami komunikacyjnymi.

17. Zabronione jest zanieczyszczanie części wspólnych budynku, a w szczególności pozostawianie na klatce schodowej worków z śmieciami, obuwia, mebli, itp.

18. Zabrania się wyrzucania śmieci domowych do parkowych (ulicznych) koszy na śmieci.

19. W razie konieczności zwalczania zarobaczenia budynków, wszyscy mieszkańcy takich bloków na własny koszt zobowiązani są do przeprowadzenia dezynsekcji w swoich mieszkaniach, w terminach ustalonych przez Administrację Osiedla.

 IV. PRANIE I SUSZENIE BIELIZNY.

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób niezakłócający spokoju sąsiadów. Zabrania się używania pralek w godzinach od 22.00-6.00.

2. Z pralni i suszarni może korzystać każdy użytkownik w kolejności ustalonej w sposób zwyczajowo przyjęty w danym budynku. Odpłatność za zużytą wodę w pralni pobiera gospodarz domu na podstawie aktualnej ceny i wskazań wodomierzy.

3. Rozciąganie sznurów między drzewami oraz suszenie bielizny na trawnikach i terenach zielonych jest zabronione.

4. Przed zainstalowaniem pralek i innych urządzeń elektrycznych w lokalach należy sprawdzić, czy przewody elektryczne w lokalu są dostosowane do urządzeń tego rodzaju. W przypadku potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę Spółdzielni.

 V. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE.

 1. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić Straż Pożarną i najbliższy Posterunek Policji.

2. Nie wolno zastawiać klatek schodowych, korytarzy i przejść piwnicznych meblami, wózkami dla dzieci, rowerami, motocyklami itp. przedmiotami utrudniającymi komunikację.

3. W piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych i cuchnących.

4. Przechowywanie w pomieszczeniach piwnicznych jakichkolwiek urządzeń i pojazdów wyposażonych w silnik spalinowy jest zabronione.

5. W pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnodostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach nie należy przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo.

6. Zabrania się używania grilla na balkonach i loggiach.

 VI. PRZEPISY RÓŻNE.

 1. Dzieci powinny się bawić w miejscach przeznaczonych na ten cel. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci: hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń i instalacji oraz niszczenie zieleńców odpowiedzialni są rodzice.

2. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00, jednakże korzystanie z instrumentów muzycznych, odbiorników TV, radiowych, magnetofonów itp. urządzeń akustycznych w pozostałym czasie, również nie może zakłócać spokoju mieszkańców.

3. W domach mieszkalnych wolno trzymać psy i koty, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu i spokojowi współmieszkańców, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych zawartych w § 5 Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

4. Umieszczanie ogłoszeń, ulotek itp. materiałów reklamowych na spółdzielczych tablicach ogłoszeń oraz na klatkach schodowych i w wiatrołapach jest odpłatne i wymaga uzyskania zgody Spółdzielni.

5. Użytkownicy mieszkań zobowiązani są do przestrzegania przepisów szczególnych dotyczących obowiązku wypełniania niezbędnych deklaracji i oświadczeń, w tym bieżącej aktualizacji liczby zamieszkujących osób.

6. Kosztami usuwania zniszczeń obciążane są osoby je powodujące.

7. Prace remontowe wiążące się z hałasem (tj. kucie, wiercenie, szlifowanie itp.) należy prowadzić w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 20.00. Zabrania się wykonywania ww. robót w niedziele i święta.

8. Prowadzenie handlu sezonowego na terenie stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni wymaga uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni oraz wniesienia opłaty zgodnie z aktualnym wykazem opłat obowiązującym w SM.

 W stosunku do użytkowników nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd Spółdzielni może stosować sankcję upomnienia. W razie uporczywego i złośliwego przekraczania postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski o ukaranie do sądu lub składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie członka ze Spółdzielni.

 Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 19 lutego 2015 r. i obowiązuje wszystkich mieszkańców.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej