Regulamin dostawy wody i odbioru ścieków

REGULAMIN
ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI
Z TYTUŁU DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW
ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin dotyczy wszystkich lokali w budynkach mieszkalnych i usługowych wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

2.1. „spółdzielni” rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.

2.2. „użytkowniku” rozumie się przez to osobę posiadającą tytuł prawny do danego lokalu lub osobę faktycznie korzystającą z lokalu.

 II. ZASADY ROZLICZENIA WODY ZUŻYTEJ W LOKALACH:

 1. Rozliczenia z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków dokonywane są na podstawie wskazań zaplombowanych wodomierzy zainstalowanych w lokalach lub ryczałtowo, jeżeli lokal nie jest wyposażony w wodomierze.

 2. Użytkownik lokalu wyposażonego w wodomierz (wodomierze) zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznej zaliczki na poczet zużycia wody i odbioru ścieków, łącznie z miesięcznymi opłatami za lokal.

2.1. Na opłaty zaliczkowe składają się obciążenia za dostawę wody i odbiór ścieków, a także - jeśli do mieszkania dostarczana jest ciepła woda - za energię cieplną zużytą do podgrzania wody.

2.2. Za ogół czynności związanych z odczytem i rozliczeniem zużycia wody użytkownik lokalu zobowiązany jest wnosić:

2.2.1. opłatę stałą, stosownie do liczby wodomierzy w danym lokalu i ilości odczytów,

2.2.2. opłatę abonamentową za dostawę wody i odbiór ścieków, której wartość ustala się miesięcznie za lokal mieszkalny lub użytkowy.

2.2.3. opłatę legalizacyjną płatną miesięcznie, stosownie do liczby wodomierzy w danym lokalu.

2.3. Przez opłatę abonamentową rozumie się:

2.3.1. opłatę pobieraną przez dostawcę wody za przyłącza wody,

2.3.2. opłatę na pokrycie deficytu wody, będącego różnicą wskazania wodomierzy głównych i sumy wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych.

2.4. Opłata abonamentowa naliczana jest co miesiąc, równomiernie na wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, objęte dostawą wody.

2.5. Wysokość opłaty stałej, abonamentowej i legalizacyjnej zawiera wykaz opłat na rzecz Spółdzielni, uchwalany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

 3. W mieszkaniach wyposażonych w więcej niż jeden wodomierz, zaliczki na poczet zużycia wody i odbiór ścieków ustala się na podstawie sumy zużycia, wynikającego z odczytów wszystkich wodomierzy oraz cen stosowanych w rozliczeniach z odpowiednimi jednostkami dostarczającymi wodę i odbierającymi ścieki.

3.1. Wysokość opłaty za podgrzanie 1 metra sześciennego wody ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

3.2. W przypadku zmiany ceny w okresie rozliczeniowym, do rozliczeń przyjmuje się zużycie proporcjonalne do okresu obowiązywania ceny.

3.3. Odczytane wskazania wodomierzy zaokrągla się do 0,1 metra sześciennego.

 4. W przypadku odprowadzania ścieków do szamb opłata jest kalkulowana indywidualnie na podstawie cen stosowanych przez usługodawców.

 5. Dla lokali niewyposażonych w urządzenia pomiarowe opłata za dostawę wody i odbiór ścieków ustalana jest ryczałtowo. Ustala się następujące normy zużycia wody dla mieszkań:

5.1. wyposażonych w wodociąg, ubikację, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody – 6m³ (w tym 3m³ wody ciepłej) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu,

5.2. wyposażonych w wodociąg, ubikację, łazienkę z dostawą energii ciepłej do mieszkań z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej – 7m³ (w tym 3,5m³ wody ciepłej) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu.

 6. W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza może ustanowić inne wielkości opłaty zryczałtowanej.

 7. Jeżeli w lokalu zainstalowano indywidualne wodomierze, nie ma możliwości odstąpienia od rozliczania zużycia wody wg ich wskazań i ponownego przejścia na rozliczenia ryczałtowe. Zasada ta nie dotyczy lokali, w których nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia legalizacji wodomierzy.

 8. Rozliczenie dokonywane jest w okresach: 

8.1. półrocznych – jeżeli jego podstawą są wskazania wodomierzy,

8.2. jednomiesięcznych – w przypadku ryczałtu,

8.3. innych – w przypadku zmiany użytkownika lokalu, awarii wodomierza lub wymiany w związku z legalizacją, itp.

 9. Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są drogą radiową (z wyjątkiem pkt. 11).

 10. Informacja o wynikach dokonanego rozliczenia dostarczana jest użytkownikom lokali w formie indywidualnych zawiadomień, nie później niż w ciągu 60 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Nadpłata powstała w wyniku rozliczenia zaliczana jest na pokrycie zaległości czynszowych, innych zobowiązań użytkownika wobec Spółdzielni oraz bieżących opłat za zużycie wody. Niedopłata powstała w wyniku rozliczenia winna być uregulowana wraz z pozostałymi opłatami czynszowymi za najbliższy miesiąc.

 11. W przypadku braku możliwości wymienionej w pkt. 9, odczytu dokonuje pracownik Spółdzielni lub upoważniony pracownik firmy dokonującej rozliczeń, legitymujący się pisemnym upoważnieniem lub identyfikatorem. O terminie wizyty w lokalu, w celu dokonania odczytów wodomierzy, użytkownicy lokali są powiadamiani na co najmniej trzy dni robocze przed terminem odczytu.

 12. Użytkownik lokalu jest zobowiązany umożliwić dostęp do miejsca zainstalowania wodomierzy w celu dokonania odczytów bieżących, sprawdzenia stanu plomb, wymiany wodomierzy oraz czynności serwisowych.

 13. Obciążenia za wodę i ścieki za okres, w którym stwierdzono uszkodzenie licznika z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, ustalane są na podstawie dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych (12 miesięcy) poprzedzających okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono uszkodzenie wodomierza.

 14. Brak danych dotyczących wcześniejszego zużycia lub istnienia uzasadnionych wątpliwości, co do faktycznego zużycia wody w poprzednich okresach, powoduje ustalenie opłaty w oparciu o ryczałtowe normy zużycia wody określone w pkt 5.

 15. W przypadku stwierdzenia poboru wody z pominięciem urządzeń pomiarowych lub po ich celowym uszkodzeniu czy demontażu, obciążenie za zużycie wody i odprowadzenie ścieków ustalane jest za cały okres od ostatniego odczytu sprawnego licznika wg stawek ryczałtowych określonych w pkt 5 regulaminu powiększone o 50%.

 16. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w Administracji Osiedli wszelkich stwierdzonych uszkodzeń liczników, mogących powodować ich wadliwe działanie.

 17. Naprawa bądź wymiana uszkodzonych liczników dokonywana jest na koszt Spółdzielni, chyba że uszkodzenie nastąpiło z winy użytkownika.

 18. Konieczność zerwania i ponownego założenia plomb, np. z powodu remontu instalacji, należy zgłosić w Administracji Osiedli. Do wykonania tych czynności uprawnieni są wyłącznie pracownicy Spółdzielni lub pracownicy firmy upoważnionej przez Spółdzielnię, legitymujący się pisemnym upoważnieniem lub identyfikatorem. Koszty powyższych czynności ponosi użytkownik lokalu.

 19. Stwierdzenie nieprawidłowości, polegających na uszkodzeniu lub zerwaniu plomb, uszkodzeniu lub demontażu licznika, jest odnotowywane w protokole podpisywanym przez użytkownika lokalu i kontrolujących. Odmowa podpisu nie wstrzymuje zastosowania przewidzianych regulaminem sankcji.

 20. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu jest zobowiązana do przeprowadzenia okresowej legalizacji indywidualnych wodomierzy, zainstalowanych w lokalach mieszkalnych.

 21. Użytkownicy lokali wyposażonych w indywidualne wodomierze wnoszą opłaty na pokrycie kosztów obowiązkowej legalizacji w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

 22. Rozliczenia z tytułu poboru wody przez indywidualne wodomierze dla celów innych niż mieszkalne, dokonywane są na odrębnych zasadach, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych przez dostawcę wody.

 23. Naprawa, wymiana lub przeprowadzenie okresowej legalizacji wodomierzy zainstalowanych w lokalach użytkowych lub lokalach mieszkalnych niebędących w eksploatacji Spółdzielni, dokonywana jest na koszt użytkowników lokali.

 24. Za zużycie wody w pralni użytkujący uiszcza opłatę ustaloną według wskazań zainstalowanego tam wodomierza. Opłatę pobiera pracownik Spółdzielni w chwili zdawania kluczy od danego pomieszczenia.

 III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/10/2014 z dnia 23 października 2014 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej