Regulamin tworzenia i użytkowania ogródków

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu
nr 02/11/2023 z dnia 23.11.2023 r.

REGULAMIN
TWORZENIA I UŻYTKOWANIA OGRÓDKÓW
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin ma na celu ujednolicenie zasad korzystania z ogródków znajdujących się przy budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu i dotyczy wyłącznie tych znajdujących się na terenie miasta i gminy Swarzędz.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
2.1. „Spółdzielni” – rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.
2.2. „Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
2.3. „Radzie Nadzorczej” – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
2.4. „Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę korzystającą z ogródka.
2.5. „Ogródku” – rozumie się przez to przestrzeń zieloną dostępną wyłącznie
do dyspozycji lokatorów danego mieszkania.
2.6. „Wykazie opłat” – rozumie się przez to zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej zbiór opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
3. Na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu mogą być tworzone ozdobne ogródki kwiatowe przybalkonowe i warzywne, także ozdobne przy wejściach do poszczególnych klatek schodowych.
4. Decyzję w sprawie przyznania ogródka podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu wniosków zaopiniowanych przez Administrację Osiedla.

II. Postanowienia szczegółowe


1. Przyznany teren może być przeznaczony wyłącznie pod uprawy określone w pisemnym zawiadomieniu o przydzieleniu ogródka.
2. Uprawa kwiatów i innych roślin ozdobnych możliwa jest na wszystkich terenach wyznaczonych pod ogródki, uprawa warzyw i owoców dopuszczalna jest tylko na obrzeżach osiedli. Do nasadzeń w ogródku użytkownik zobowiązany jest dobierać wyłącznie gatunki i odmiany roślin niskorosnących i karłowatych, nie ograniczających dostępu światła do wyższych kondygnacji. Użytkownik zobowiązany jest do przycinania wierzchołków drzew i krzewów tak, aby utrzymać ich wysokość maksymalnie do poziomu parapetów okien pierwszego piętra.
3. Istnieje możliwość sadzenia drzew ozdobnych po wcześniejszym uzyskaniu zgody Administracji Osiedli.
4. Użytkownicy nie mogą dokonywać nasadzeń drzew lub krzewów na trasach urządzeń infrastruktury podziemnej, przebiegającej przez teren ogródka.
5. Na ogródkach nie wolno ustawiać jakichkolwiek obiektów trwale związanych z gruntem, za wyjątkiem ławek i stolików. Niedopuszczalne jest także stosowanie środków chemicznych ochrony roślin.
6. W okresie całego roku, za czystość i porządek na ogródku i w pasie 1m od ogrodzenia skrajnego (nie dotyczy powierzchni utwardzonych) odpowiada użytkownik. W przypadku niedopełnienia obowiązku, Administracja Osiedli zleca prace porządkowe i obciąża kosztami użytkowania.
7. Sposób ogrodzenia ogródka należy uzgodnić z Administracją Osiedli.
8. Zagospodarowanie i użytkowanie ogródka nie może być uciążliwe dla pozostałych mieszkańców, jak również innych użytkowników ogródków.
9. Użytkownik ma obowiązek udostępnić ogródek w celu usunięcia awarii sieci lub wykonania innych robót niezbędnych do prawidłowej eksploatacji zasobów. W razie zaistnienia takiej konieczności, użytkownik zobowiązany jest udostępnić ogródek w celu wprowadzenia na jego teren rusztowań, podnośnika samochodowego lub innego ciężkiego sprzętu ratowniczego oraz udostępnić dojście do studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne należy chronić przed zasypaniem. W przypadkach zniszczeń zieleni w ogródku spowodowanych ciężkim sprzętem, Spółdzielnia nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
10. W przypadku zniszczenia nasadzeń, na skutek usuwania awarii lub wykonywania innych niezbędnych prac, użytkownikowi ogródka nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów.
11. Z tytułu użytkowania ogródka, Spółdzielnia pobiera opłaty określone w „Wykazie Opłat”.
12. Na wniosek użytkownika/ów budynków wielorodzinnych możliwe jest przeznaczenie trawników przy wejściach do poszczególnych klatek schodowych na ogródki ozdobne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

III. Postanowienia końcowe


1. Zarząd może wycofać zgodę na użytkowanie ogródka w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie bądź zmiany przeznaczenia terenu.
2. Cofnięcia decyzji o przydziale ogródka dokonuje Zarząd na wniosek Administracji Osiedla.
3. Od decyzji Zarządu użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Regulamin w formacie pdf:
KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej