Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu
nr 07/04/2024 z dnia 25.04.2024 r.


REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, cele monitoringu, miejsca instalowania kamer systemu monitoringu w zasobach Spółdzielni, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępnienia danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a. Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu,
b. Zarząd – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
c. osoby – osoby fizyczne przebywające w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie albo własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, najemcy lokali mieszkalnych, a także osoby zajmujące lokal w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego, oraz wszystkie inne osoby fizyczne zarejestrowane przez system monitoringu,
d. monitoring – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą i kamerami,
e. nieruchomości – nieruchomości budynkowe oraz gruntowe będące w posiadaniu Spółdzielni, co do których przysługuje tytuł prawny,
f. budynki mieszkalne – nieruchomości budynkowe wielorodzinne posadowione na nieruchomościach gruntowych, co do których Spółdzielni przysługuje tytuł prawny lub też nie przysługuje żaden tytuł prawny – będące w posiadaniu Spółdzielni,
g. lokale użytkowe – nieruchomości lokalowe stanowiące mienie Spółdzielni, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub inną działalność o funkcji niemieszkalnej. Za lokal użytkowy może być uważana również nieruchomość gruntowa stanowiąca mienie Spółdzielni będącą przedmiotem dzierżawy,
h. Administrator Danych Osobowych – administratorem danych osobowych rejestrowanych w zasobach Spółdzielni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, natomiast danych rejestrowanych w lokalach użytkowych jest najemca.

§ 2
Cele monitoringu wizyjnego


1. Celem monitoringu jest:
a. zwiększenie bezpieczeństwa osób objętych systemem monitoringu Spółdzielni,
b. ograniczenie wszelkich form przemocy, wybryków chuligańskich, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających w zasięgu systemu monitoringu,
c. ograniczenie kradzieży oraz dewastacji mienia,
d. poprawa bezpieczeństwa w miejscach postoju pojazdów, w szczególności w zakresie zapobiegania kradzieżom, włamaniom oraz uszkodzeniom mienia,
e. rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży.

2. W realizacji celów monitoringu Spółdzielnia ściśle współdziała z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną poprzez szybkie przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach bezpośrednio do odpowiednich służb.


§ 3
Zasady monitoringu wizyjnego


1. Nadzorem monitoringu mogą być objęte:
a. tereny zewnętrzne, do których zalicza się:
   I. otoczenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
   II. ciągi piesze,
   III. ulice wraz z miejscami postojowymi,
   IV. śmietniki oraz obiekty małej architektury,
   V. place zabaw, boiska, miejsca wypoczynku z ławkami, siłownie zewnętrzne.
b. części wspólne budynków:
    I. elewacje budynków,
   II. hole i klatki schodowe,
   III. windy i inne urządzenia techniczne,
   IV. główne wejścia do piwnic.

2. Wybór miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji Zarządu, który decyduje o liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu oraz jego umiejscowieniu biorąc pod uwagę między innymi ocenę bezpieczeństwa na konkretnych Nieruchomościach.

3. Monitoringiem nie mogą być objęte korytarze budynków mieszkalnych z wejściami do mieszkań oraz okna budynków mieszkalnych w ramach możliwości technicznych.

4. Dane rejestrowane przez kamery systemu monitoringu nie mogą naruszać godności osobistej oraz prawa do prywatności osób.

5. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem powinny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi, które powinny zawierać znak graficzny informujący, że dana Nieruchomość jest objęta monitoringiem wraz ze szczegółową informacją o administratorze danych osobowych.

§ 4
Funkcjonowanie monitoringu


1. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (wizja). Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

3. Wszystkie dane rejestrowane przez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych nie dłużej niż 30 dni. Po tym terminie dane będą automatycznie usuwane (nadpisywane).

§ 5
Obsługa monitoringu wizyjnego


1. Centrum nadzoru nad monitoringiem Spółdzielni znajduje się przy ul. Kwaśniewskiego 1 w Swarzędzu.

2. Spółdzielnia może zlecić firmom zewnętrznym obsługę monitoringu, badanie poprawności jego działania, dokonywanie napraw, rozbudowę sieci monitoringu.

3. Do obsługi monitoringu wizyjnego mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający upoważnienie nadane przez Administratora Danych Osobowych.

4. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają tylko osoby zatrudnione do obsługi monitoringu na podstawie udzielonych im upoważnień oraz osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

5. Pracownicy obsługujący monitoring Spółdzielni prowadzą dziennik zaobserwowanych zdarzeń, w których odnotowują:
a. miejsce, datę i godzinę zaobserwowanego zdarzenia wraz z opisem reakcji osoby obsługującej monitoring np. poinformowanie odpowiednich służb itd.,
b. informację o zabezpieczeniu zaobserwowanego zdarzenia,
c. awarie systemu monitoringu.

§ 6
Udostępnianie danych objętych monitoringiem


1. Spółdzielnia zabezpiecza zdarzenia (dane) zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób przebywających w zasięgu systemu monitoringu; niszczeniu i kradzieży mienia – dla celów dowodowych:
a. na prawnie usprawiedliwiony wniosek osób trzecich,
b. na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów, straży miejskiej,
c. zaobserwowane przez pracowników obsługujących monitoring, które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego.

2. Zabezpieczenie zdarzeń (danych) polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie.

3. Nośniki danych zawierające zarejestrowane zdarzenia (dane) powinny być zabezpieczone i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

4. Zabezpieczone zdarzenia (dane) z monitoringu są udostępnione tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zabezpieczone zdarzenia (dane) mogą być również udostępniane ubezpieczycielowi Spółdzielni w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie.

6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń (danych) zarejestrowanych przez monitoring, odbywa się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu, złożony do Zarządu Spółdzielni.

7. O zabezpieczeniu zdarzeń (danych) przez osoby zatrudnione do obsługi monitoringu każdorazowo bezzwłocznie informowany jest Zarząd.

8. Zdarzenia (dane) z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego (§ 6 ust. 1 pkt a) są przechowywane przez Spółdzielnię przez okres jednego roku od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu zabezpieczone zdarzenia (dane) są niszczone.

9. Z czynności zniszczenia zdarzeń (danych), o których mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu, sporządza się notatkę, która powinna zawierać:
a. czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu,
b. szczegółowy opis sposobu zniszczenia,
c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe pracownika dokonującego zniszczenia,
d. czas i miejsce zniszczenia,
e. podpis pracownika dokonującego zniszczenia.

§ 7
Monitoring w lokalach użytkowych


1. Dopuszcza się możliwość montażu monitoringu w lokalach użytkowych stanowiących mienie Spółdzielni przez najemców, na ich koszt.

2. W przypadku montażu monitoringu w lokalach użytkowych Spółdzielni, administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest najemca.

3. Monitoring w lokalu użytkowym może być montowany tylko za zgodą Zarządu.

4. Miejsca objęte monitoringiem muszą być oznakowane tabliczkami, które między innymi będą zawierały informację, jaki podmiot jest administratorem danych rejestrowanych przez monitoring.

5. Kamery montowane przez najemców na zewnątrz lokali użytkowych mogą obejmować swym zasięgiem tylko i wyłącznie okna i drzwi zewnętrzne lokalu użytkowego. Nie mogą obejmować nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni (poza mieniem będącym przedmiotem najmu), jak i części wspólnych nieruchomości.

6. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię naruszenia zasad funkcjonowania monitoringu w lokalu użytkowym, Spółdzielnia uprawniona jest do cofnięcia zgody, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu oraz do żądania demontażu zainstalowanego monitoringu.

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

2. Obowiązek informacyjny znaleźć można na stronie internetowej pod adresem: https://sm-swarzedz.pl/strony/pokaz/179/obowiazek_informacyjny_monitoring

3. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą dnia 25.04.2024 r. uchwałą nr 07/04/2024.

Regulamin w formacie pdf:
KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej