Polityka Prywatności

   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.

Polityka obowiązuje wszystkich mieszkańców, lokatorów, najemców Spółdzielni, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

Postanowienia warunków świadczenia usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Na naszej stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych innych firm. Firmy te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w rozdziale 4 niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z obowiązkiem informacyjnym  znajdującym się w zakładce AKTY PRAWNE, a także z innymi regulaminami znajdującymi się na naszej stronie. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.
Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stron zewnętrznych do których linki możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.

Rozdział 1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.


W tym rozdziale Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu.

  Jakie świadczymy usługi:

a) Formularz kontaktowy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej świadczy usługę polegającą na kontakcie z odpowiednimi działami Spółdzielni.

b) Zdalny Dostęp:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej świadczy usługę polegającą na podglądzie wybranych danych księgowych lokalu będącego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. Regulamin Zdalnego Dostępu znajduje się w zakładce Akty Prawne – Regulaminy, oraz każdorazowo wyświetla się przy pobieraniu wniosku o jego aktywację.

  Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług:

a) Formularz kontaktowy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej świadczy usługę polegającą na kontakcie z odpowiednimi działami Spółdzielni.

   b) Zdalny Dostęp:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej świadczy usługę polegającą na podglądzie wybranych danych księgowych lokalu będącego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. Regulamin Zdalnego Dostępu znajduje się w zakładce Akty Prawne – Regulaminy, oraz każdorazowo wyświetla się przy pobieraniu wniosku o jego aktywację.

Do jakich informacji mamy dostęp?

a) Formularz kontaktowy: Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do treści.

b) Zdalny Dostęp: Wybrane dane księgowe wyświetlają się poprzez odnośnik do strony internetowej zarządzanej przez firmę SOL-SYSTEM dostarczającą Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu tzw. System Obsługi Lokali (SOL). Każdy upoważniony pracownik Spółdzielni ma dostęp do tych danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

a) Formularz kontaktowy: Twoje dane kontaktowe na potrzeby realizacji treści wiadomości przetwarzamy do momentu jego zrealizowania.

b) Zdalny Dostęp: Twoje dane przechowujemy do momentu zmiany użytkownika mieszkania/lokalu, Gdy sprzedasz mieszkanie, Twoje dane nie będą dostępne w usłudze Zdalnego Dostępu.

Możemy przechowywać Twoje dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, księgowe, prawne, informatyczne, a także firmom zapewniającym prawidłową eksploatację i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.

W takich przypadkach wymagamy od takich podmiotów zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam celu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz okresy przechowywania:

a) Zbierane odrębnie zgody, które będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

b) Wykonanie umowy, przechowywanie maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

c) Wykonanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (np. Prawo Spółdzielcze, Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu), a przechowywane przez okres wynikający ze wzajemnych stosunków prawnych.

d) Wykonanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w zakresie związanym z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - do czasu prawomocnego zakończenia postępowań mających na celu wyegzekwowanie tychże roszczeń.

e) Możemy być także prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

Rozdział 2. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych - w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych - jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Spółdzielni Mieszkaniowa w Swarzędzu nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych - w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych

f) żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do państwa

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

h) cofnięcia zgodny w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - możesz wyrazić albo cofnąć zgodę przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej lub osobiście w jednym z oddziałów Spółdzielni.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Rozdział 3. Przydatne dane kontaktowe

Administrator Danych Osobowych:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62 -020 Swarzędz, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000153296, NIP: 7770020657, REGON: 000488792,

Inspektor Ochrony Danych:
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@sm-swarzedz.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:

adres e-mail:

iod@sm-swarzedz.pl

poczta tradycyjna:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62 -020 Swarzędz
numer telefonu: 61 8 174 011 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

osobiście w godzinach pracy Spółdzielni (pon. 7:00-17:00, wt-cz 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00) w poszczególnych lokalizacjach:

  • siedziba główna Spółdzielni: ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz

  • administracja osiedli północnych: ul. Gryniów 6, 62-020 Swarzędz

  • administracja osiedli południowych: os. Raczyńskiego 20, 62-020 Swarzędz

  • dział techniczny Spółdzielni: os. Kościuszkowców 26, 62-020 Swarzędz

Organ nadzoru ochrony danych osobowych:
W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 Rozdział 4. Słowniczek

Mieszkaniec, lokator, najemca: 
osoba fizyczna będąca stroną ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także w ramach aktywacji usługi Zdalnego Dostępu numer PESEL.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego 1, 62 -020 Swarzędz, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000153296, NIP: 7770020657, REGON: 000488792

Akty Prawne:
Zakładka na stronie internetowej gdzie znajdują się wszystkie obowiązujące regulaminy oraz statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu (w tym regulamin zdalnego dostępu)

Sol-System:
firma dostarczająca oprogramowanie pod nazwą SOL (System Obsługi Lokali) niezbędne do obsługi zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Sol-System Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Rozdział 5. Aktualizacje naszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej