PRZEWODNIK INTERESANTA

   Poniżej znajduje się wykaz spraw, jakie mieszkańcy mogą załatwiać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Listy spraw są podzielone wg kompetencji poszczególnych działów – wraz z umieszczonymi obok linkami do wniosków i formularzy oraz danymi kontaktowymi, w celu usprawnienia i ułatwienia kontaktu ze Spółdzielnią. Przy tworzeniu Przewodnika Interesanta skupiliśmy się wyłącznie na sprawach realizowanych w kontakcie z mieszkańcami, pominęliśmy zadania poszczególnych działów realizowane wewnętrznie, z kontrahentami, wykonawcami, firmami komunalnymi i wieloma innymi podmiotami.

SEKRETARIAT


ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz
centrala: 61 817 40 11
tel. 61 817 40 61
tel. 61 64 69 228
e-mail: zarzad@sm-swarzedz.pl
e-mail: sekretariat@sm-swarzedz.pl
pokój: 206

Wykaz spraw:

• Składanie podań, wniosków i korespondencji do Spółdzielni.
• Umawianie się na spotkania/dyżury członków Zarządu Spółdzielni (terminy: każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00).
• Umawianie się na dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni (terminy: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-17:00).

 ADMINISTRACJE OSIEDLI


Administracja Osiedli Swarzędz-Północ
ul. Gryniów 6
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 43 22
tel. 61 64 69 252
tel. 61 64 69 231
e-mail: gryniow@sm-swarzedz.pl

Administracja obsługuje zasoby mieszkaniowe:
os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, ul. Gryniów, os. Zygmunta III Wazy, os. Władysława IV, ul. Poznańska 33, Kostrzyn.


Administracja Osiedli Swarzędz-Południe
os. Raczyńskiego 20
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 52 69
tel. 61 817 59 15
e-mail: raczynskiego@sm-swarzedz.pl
 
 
Administracja obsługuje poniższe zasoby:
os. Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego 1A-E, Poznań, Czerwonak, Luboń, Kórnik-Bnin.

Wykaz spraw:

• Wypełnianie części wniosku o dodatek mieszkaniowy, który przyznaje Ośrodek Pomocy społecznej w Swarzędzu.
• Przyjmowanie i wydawanie wniosków dot. aktualizacji danych osobowych - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie protokołów przekazania - przejęcia mieszkania - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie pism od lokatorów, celem przekazania ich do budynku Zarządu.
• Przyjmowanie telefonicznych i osobistych zgłoszeń od mieszkańców dotyczących:
- łamania przez lokatorów Regulaminu Porządku Domowego (i informowanie o możliwych sposobach eliminacji problemu),
- deratyzacji pomieszczeń piwnicznych, usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych oraz innych insektów,
- pielęgnacji terenów zielonych,
- zapytań o możliwość i zasady korzystania z pomieszczeń wspólnych piwnic (suszarnia, wózkarnia).
• Przyjmowanie wniosków o odpłatne rozwieszanie materiałów reklamowych na tablicach ogłoszeń w wiatrołapach.
• Pomoc w rozwiązywaniu sporów sąsiedzkich.
• Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody na wymianę grzejników - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody na montaż anten - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody na wymianę drzwi wejściowych do mieszkania - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody na montaż klimatyzacji - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków o wydanie zgody na montaż rolet - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków dot. przeprowadzenia prac remontowych w mieszkaniu (np. wyburzenia ścianek) - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków dot. wymiany zamka w skrzynce na listy - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii centralnego ogrzewania.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii instalacji wod.-kan.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii instalacji elektrycznych.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. nieszczelności dachów.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. nieszczelności elewacji.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii gazu.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. zalewania piwnic.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii bramofonów.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. usterek balkonów.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii wind.
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. aktów wandalizmu.
• Przyjmowanie wniosków i pomoc przy ubezpieczeniu mieszkań - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie zgłoszeń dot. usterek ślusarskich (np. usterki samozamykaczy, zamków, wkładek oraz regulacji drzwi wejściowych do klatki schodowej i piwnic).
• Przyjmowanie wniosków o umieszczenie imienia i nazwiska na spisie lokatorów - KLIKNIJ TUTAJ
• Przyjmowanie wniosków o umieszczenie imienia i nazwiska na domofonie - KLIKNIJ TUTAJ

 DZIAŁ MIESZKANIOWY


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 39 66
tel. 61 64 69 245
tel. 61 64 69 260
e-mail: czlonkowski@sm-swarzedz.pl
e-mail: n.frackowiak@sm-swarzedz.pl
e-mail: m.szaroleta@sm-swarzedz.pl
pokój nr 115

Wykaz spraw:

• Świadectwa charakterystyki energetycznej.
• Uregulowanie spraw członkowskich po nabyciu/zbyciu mieszkania (na podstawie umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dożywocie, itp.).
• Złożenie wniosku o wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przydziału lokalu mieszkalnego/umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego – na potrzeby zbycia mieszkania, założenia księgi wieczystej, itp.
• Złożenie wniosku o wyodrębnienie prawa własności lokalu mieszkalnego (dla prawa lokatorskiego, prawa własnościowego oraz prawa najmu).
• Uregulowanie spraw związanych ze śmiercią osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni (niezbędne dostarczenie aktu zgonu, notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia/postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialnej umowy o dział spadku, itp.).
• Uregulowanie spraw związanych ze śmiercią osoby, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni (niezbędne dostarczenie aktu zgonu).
• Uregulowanie tytułu prawnego do mieszkania po rozwodzie:
- w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego należy przedłożyć prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo i podział majątku wspólnego lub oświadczenie o przepisaniu praw do lokalu poświadczone notarialnie.
Uwaga: do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty.
- w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy przedłożyć prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo i podział majątku wspólnego lub notarialną umowę o podział majątku wspólnego.

Przydatne druki i formularze:

• Wniosek o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o wyodrębnienie prawa własności lokalu (dla prawa własnościowego) - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o wyodrębnienie prawa własności lokalu (dla prawa lokatorskiego) - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o wyodrębnienie prawa własności lokalu (dla prawa najmu) - KLIKNIJ TUTAJ
• Formularz danych osobowych i kontaktowych - dla nabywcy/nabywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego - KLIKNIJ TUTAJ
• Druk zgody współwłaściciela na członkostwo - dla nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz nabywcy prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego – w przypadku nabycia prawa do mieszkania w udziałach - KLIKNIJ TUTAJ

 DZIAŁ DS. NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNYCH


ul. Gryniów 6
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 247
tel. 882 519 038
e-mail: m.klapa@sm-swarzedz.pl

Wykaz spraw:

• Najem lokali niemieszkalnych (użytkowych), dzierżawa miejsc postojowych, dzierżawa gruntu (składanie wniosków, sporządzanie umów).
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących spraw technicznych, usterek w lokalach niemieszkalnych (użytkowych).
• Uregulowanie spraw członkowskich po nabyciu/zbyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu (na podstawie umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp).
• Złożenie wniosku o wydanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przydziału lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu – na potrzeby zbycia lokalu użytkowego/garażu, założenia księgi wieczystej itp.
• Złożenie wniosku o wyodrębnienie prawa własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego) – dla prawa własnościowego.
• Uregulowanie spraw związanych ze śmiercią osoby, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu lub prawo odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu w zasobach Spółdzielni (należy dostarczyć akt zgonu, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia/postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialną umowę o dział spadku, itp.).
• Uregulowanie tytułu prawnego do lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu po rozwodzie:
- w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu należy przedłożyć prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo i podział majątku wspólnego lub notarialną umowę o podział majątku wspólnego.

Przydatne druki i formularze:

• Wniosek o wynajem lokalu użytkowego - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o wynajem miejsca postojowego - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o dzierżawę gruntu - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o wyodrębnienie prawa własności lokalu (dla najmu) - KLIKNIJ TUTAJ
• Formularz danych osobowych i kontaktowych – dla nabywcy/nabywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (użytkowego) oraz nabywcy prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego) - KLIKNIJ TUTAJ
• Druk zgody współwłaściciela na członkostwo – dla nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (użytkowego) oraz nabywcy prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego) - w przypadku nabycia prawa do lokalu niemieszkalnego (użytkowego)/garażu w udziałach - KLIKNIJ TUTAJ 

DZIAŁ CZYNSZÓW


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 224
e-mail: czynsze@sm-swarzedz.pl
pokoje nr 111, 112, 113

Wykaz spraw:

• Sprawdzanie i uzgadnianie bieżących wpłat oraz salda opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego i użytkowego.
• Informacja w zakresie rozliczenia kredytu mieszkaniowego.
• Uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych, w tym dla potrzeb załatwienia spraw bankowych, notarialnych i sądowych.
• Uzyskanie informacji o saldzie opłat eksploatacyjnych w zakresie przyznania dodatku mieszkaniowego.
• Uzyskanie informacji nt. rozliczenia kosztów zużycia wody.
• Uzyskanie dostępu do usługi Zdalny Dostęp.
• Aktualizacja ilości osób zamieszkałych.
• Składanie wniosków o zmianę wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i wodę.
• Otrzymanie blankietów opłat czynszowych oraz faktur za użytkowanie lokalu.
• Zgłaszanie ubezpieczenia lokalu.
• Otrzymanie końcowego rozliczenia płatności po sprzedaży mieszkania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
• Składanie upoważnienia w zakresie płatności w formie polecenia zapłaty.

Przydatne druki i formularze:

• Formularz aktywacji usługi „Zdalny dostęp” - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o rezygnacji z blankietów opłat - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o przywrócenie blankietów opłat - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach - KLIKNIJ TUTAJ
• Formularz aktualizacji danych osobowych - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o zmianę adresu do korespondencji - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o zmianę zaliczki na wodę- KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o zmianę zaliczki na centralne ogrzewanie - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek o ubezpieczenie mieszkania - KLIKNIJ TUTAJ
• Protokół przekazania/przejęcia mieszkania - KLIKNIJ TUTAJ
• Wniosek/upoważnienie dotyczące usługi „polecenia zapłaty” - KLIKNIJ TUTAJ

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 217
e-mail: ksiegowosc@sm-swarzedz.pl
pokój nr 106

Wykaz spraw:

• Rozliczanie udziałów członkowskich.
• Otrzymywanie faktur sprzedażowych.

Przydatne druki i formularze:

• Wniosek o zwrot udziału członkowskiego - KLIKNIJ TUTAJ

 
tel. 61 64 69 237
e-mail: ksiegowosc@sm-swarzedz.pl
pokój nr 107

Wykaz spraw:

• Sprawdzanie i uzgadnianie wpłat oraz salda za faktury sprzedażowe.

 DZIAŁ EKONOMICZNY


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 234
tel. 61 64 69 239
tel. 61 64 69 250

e-mail: ekonomiczny@sm-swarzedz.pl
pokój nr 103

Wykaz spraw:

• Uzyskanie informacji dotyczących rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
• Przyjmowanie wniosków o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
• Przyjmowanie reklamacji dotyczących rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
• Przyjmowanie wniosków o zmianę zaliczki na poczet centralnego ogrzewania.


pokoje nr 103, 110

Wykaz spraw:

• Uzyskanie informacji o wysokości stawek eksploatacyjnych.
• Uzyskanie informacji o wysokości stawek funduszu remontowego.

 DZIAŁ TERENOWO-PRAWNY


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 229
e-mail: i.przekop@sm-swarzedz.pl
pokój nr 202

Wykaz spraw:

• Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali dla lokali mieszkalnych i użytkowych – na indywidualny wniosek.
• Realizacja wniosków o nabycie prawa do gruntu dla domu jednorodzinnego – na indywidualny wniosek.
• Realizacja wniosków o nabycie prawa do gruntu dla pawilonów handlowych – na indywidualny wniosek.
• Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego.

Przydatne druki i formularze:

• Wniosek o wydanie zaświadczeń o położeniu budynku, o powierzchni lokalu, o braku księgi wieczystej i możliwości założenia księgi wieczystej - KLIKNIJ TUTAJ

DZIAŁ PRAWNY


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 223
e-mail: radcy@sm-swarzedz.pl
pokój nr 205

Wykaz spraw:

• Informacja o stanie spraw wszczętych w postępowaniu sądowym.

 DZIAŁ WINDYKACJI


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz

Rejon: ul. Gryniów, lokale użytkowe, grunty i inne:
tel. 61 64 69 210
e-mail: p.cichewicz@sm-swarzedz.pl
pokój nr 101

Rejon: Lokale mieszkalne – os. Kościuszkowców, os. Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego:
tel. 61 64 69 238
e-mail: a.lachowicz@sm-swarzedz.pl
pokój nr 102

Rejon: Lokale mieszkalne – os. Dąbrowszczaków, os. Czwartaków, os. Zygmunta III Wazy, os. Władysława IV, ul. Poznańska, tereny pozaswarzędzkie:
tel. 61 64 69 240
e-mail: t.stachowiak@sm-swarzedz.pl
pokój nr 104

Wykaz spraw:

• Pierwszy kontakt w sprawie zadłużenia w opłatach.
• Uzgodnienie terminu dobrowolnej spłaty zadłużenia lub ratalnej spłaty w postępowaniu niesądowym.
• Uzgodnienie sprzedaży zadłużonego mieszkania, w tym sprzedaży dobrowolnej pod nadzorem komornika.
• Uzgodnienie sposobu i terminu dobrowolnego opuszczenia zadłużonego lokalu, zajmowanego bez tytułu prawnego.
• Uzyskanie informacji o aktualnych licytacjach komorniczych zleconych przez Spółdzielnię.

 DZIAŁ SAMORZĄDOWY


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 226
e-mail: samorzadowy@sm-swarzedz.pl
pokój nr 204

Wykaz spraw:

• Możliwość zapoznania się lub otrzymania kopii dokumentów związanych z działalnością organów Spółdzielni (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd), takich jak: statut, regulaminy, protokoły z obrad organów, uchwały i inne – po wcześniejszym złożeniu wniosku - KLIKNIJ TUTAJ

DZIAŁ CYFRYZACJI


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 254
e-mail: informatyk@sm-swarzedz.pl
pokój nr 208

Wykaz spraw:

• Zgłaszanie problemów z działaniem witryny internetowej Spółdzielni.


tel. 61 817 36 15
e-mail: monitoring@sm-swarzedz.pl

Wykaz spraw:

• Zgłaszanie zdarzeń, które mogły zostać zarejestrowane przez monitoring Spółdzielni.

 DZIAŁ KADR


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 233
tel. 61 64 69 235
e-mail: u.szymaniak@sm-swarzedz.pl
e-mail: m.wozniak@sm-swarzedz.pl
pokój nr 209

Wykaz spraw:

• Kontakt z kandydatami do pracy, osobami aktualnie zatrudnionymi w Spółdzielni oraz byłymi pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
• Proces rekrutacji kandydatów do pracy
• Kompleksowe prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej pracowników.
• Kontakt w związku z przechowywaną dokumentacją kadrowo-płacową byłych pracowników.

 DZIAŁ MEDIÓW


ul. Kwaśniewskiego 1
62-020 Swarzędz
tel. 61 64 69 257
e-mail: informator@sm-swarzedz.pl
pokój nr 207

Wykaz spraw:

• Kontakt z czytelnikami „Informatora Spółdzielczego”.
• Kontakt z mieszkańcami w sprawie strony internetowej Spółdzielni i facebooka Spółdzielni.
• Kontakt z reklamodawcami.

Przydatne druki i formularze:

• Cennik reklam - KLIKNIJ TUTAJ
• Parametry techniczne reklam - KLIKNIJ TUTAJ
• Formularz zamówienia reklamy - KLIKNIJ TUTAJ

Zebrała i opracowała JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej