Statut SM

 

Statut
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1.  Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zwana dalej Spółdzielnią.
 2. Spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym zrzeszającym osoby fizyczne i prawne, w których imieniu i interesie prowadzi działalność gospodarczą.

 § 2

 1. Siedzibą Spółdzielni jest Swarzędz.
 2. Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

 § 3

 1. Spółdzielnia jest członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej.
 2. Spółdzielnia może być członkiem innego związku lub stowarzyszenia zrzeszającego spółdzielnie mieszkaniowe w celu reprezentowania ich interesów, a także członkiem innych organizacji społecznych i gospodarczych.

 § 4

 1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin , przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych a także lokali o innym przeznaczeniu.
 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1. obsługa nieruchomości na własny rachunek,
  2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  4. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  5. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  6. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.   
 3. Określony w ust. 2 przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
  1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w nich lokali mieszkalnych,
  2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w nich lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  3. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  4. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  5. budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  6. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
  7. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
  8. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi własności Spółdzielni lub jej członków na podstawie umów z właścicielami tych nieruchomości,
  9. prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.   
 4. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi  zmianami/ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U . nr 4 poz. 27 z 2001 r. z późniejszymi  zmianami/ Statutu oraz innych ustaw.
 5. Dla realizacji swoich celów Spółdzielnia: 
  1. nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,
  2. prowadzi działalność inwestycyjną,
  3. prowadzi działalność społeczną kulturalną i oświatową
 6. Spółdzielnia dla realizacji celu jej działania współdziała na podstawie umów z organizacjami społecznymi i gospodarczymi zajmującymi się problemami mieszkalnictwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Może ona tworzyć dla realizacji celu jej działania z innymi podmiotami gospodarczymi spółdzielnie osób prawnych, spółki prawa handlowego i cywilne.

 II. CZŁONKOWIE 

 § 5

 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.
 2. Osoba fizyczna  może być członkiem Spółdzielni choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:
  1. małżonek jej jest członkiem Spółdzielni choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało wyłącznie jednemu z nich – małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków.
  2. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu  lub unieważnienia małżeństwa,
  3. przypadło jej  wskutek śmierci małżonka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
  4. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie z nim zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,
  5. nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
  6. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą mieszkania
  7. oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
   • spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
   • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • prawa odrębnej własności lokalu, 
  8. przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art.48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni,  jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:
  1. oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
   • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • odrębnej własności lokalu.
  2. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu  organizowanego  przez Spółdzielnię.    

 § 6

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej i podpisana przez przystępującego. Winna ona zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów i stwierdzenie o jaki lokal - mieszkalny czy użytkowy ubiega się zainteresowany. 
 2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd.
 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 
 4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni osoby spełniającej warunki określone w § 5 ust 2 i 3 .
 5. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
 6. W razie odmownej decyzji w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

 III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 § 7

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
  2. prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i żądanie rozpatrzenia przez  właściwe organy wniosków dotyczących jej działalności, 
  3. prawo do udziału z głosem decydującym w Zebraniu Grupy Członkowskiej oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Zebrania Przedstawicieli i zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw, 
  4. prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, 
  5. prawo do zaznajamiania się z protokołami obrad organów Spółdzielni i uchwałami 
  6. prawo otrzymania odpisu obowiązującego Statutu oraz  wydanych na jego podstawie regulaminów,
  7. prawo do przeglądania rejestru członków, 
  8. prawo do zaznajamiania się ze sprawozdaniami rocznymi, sprawozdaniami  finansowymi, protokołami lustracji oraz umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.
  9. prawo do zaskarżania do Sądu uchwał Zebrania Przedstawicieli z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
  10. prawo do odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym  od uchwał wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i w terminach określonych w Statucie,
  11. prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni.
  12. prawo do zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym Statutem,
  13. prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem,
  14. prawo żądania zawarcia umowy:
   • przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ,
   • przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
   • przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
   • przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
  15. prawo żądania kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni  oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów  
  16. prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu.
 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści  protokołów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Koszty wydania odpisów Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.
 4. Członek zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami., o których mowa w ust.  1 zgłasza  pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.
 5. Zaznajomienie, o którym mowa w ust. 1 oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Prawo to nie umożliwia wydania członkowi kserokopii tych dokumentów.
 6. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 § 8

 Członek jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał Spółdzielni,
 2. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 3. wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, chyba że  ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,
 4. uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
 5. na żądanie administracji, zezwolić na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne dla przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje lub modernizację instalacji,
 6. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,
 7. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie,
 8. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 9. uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
 10. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu,
 11. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
 12. uzyskać zgodę Spółdzielni na wynajęcie lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu  /przydziale/,
 13. przestrzegać regulaminu porządku domowego,
 14. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio wywołaniem szkody,
 15. udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac do wykonania,
 16. udostępnić lokal w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu albo właściciela  lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni.
 17. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
 18. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
 19. wykonywać inne obowiązki określone w Statucie.

 A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 § 9

 1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
 2.  W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie między członkiem a Spółdzielnią Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania uchwała Zarządu staje się ostateczna. 
 3. Rada Nadzorca jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 
 4. Od Uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. 
 5. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 7. Uchwały organów Spółdzielni zwrócone z uwagi na odmowę ich przyjęcia przez członka lub nie powiadomienie Spółdzielni o zmianie adresu mają moc prawną doręczeń.

  B. WPISOWE, UDZIAŁY

  § 10

 1. Wpisowe wynosi 200 złotych, a udział 300 złotych. 
 2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal:
  1. mieszkalny - obowiązany jest zadeklarować.
   • osoba fizyczna - co najmniej 1 udział;
   • osoba prawna - co najmniej 5 udziałów,
  2. użytkowy - obowiązany jest zadeklarować.
   • osoba fizyczna - co najmniej 5 udziałów
   • osoba prawna - co najmniej 10 udziałów
 3. Członek Spółdzielni jest obowiązany wnieść udziały odrębnie dla każdego z praw, o które się ubiega.
 4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego  lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 6. Zwrot wpłat za udziały następuje w ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należność do Spółdzielni, pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.

 C. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU

C.1 Zasady ogólne

§ 11

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową.

§ 12

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej /kosztu budowy/ poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 11  dokonuje się w dwóch etapach:
  1. wstępnie  w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie  dokumentacji technicznej i kosztorysu,
  2. ostatecznie  po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
 2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej /kosztu budowy/ poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego:
  1. określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada  Spółdzielnia,
  2. określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji, każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi /np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich/,
  3. określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo  usługowych, jeżeli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym ,
  4. określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na  poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania /np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi/,
  5. dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno  użytkowych /atrakcyjność/.
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu .

§ 13

 Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których maja być ustanowione prawa określone w § 11, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.

§ 14

 Jeżeli wskutek nie wniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia  przez niego wpłat na wkład.

  C. 2   Wkłady mieszkaniowe 

§ 15

Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przepadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego zostanie sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 16

 1. Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej zgodnie z § 22 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu  na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 2. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wnosi wkład  mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przewidziane w  § 42 Statutu.

§ 17

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal .

 C.3 Wkłady budowlane

§ 18

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie, w wysokości całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego na ten cel przez Spółdzielnię kredytu członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 19

 1. Członek uzyskujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej zgodnie z § 23 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 2. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu wnosi wkład budowlany zwaloryzowany według wartości rynkowej.

 § 20

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

 § 21

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu , do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

 C.4 Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 22

 1. W wypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część zwaloryzowaną według wartości rynkowej lokalu.  W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego zaciągniętego kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.
 2. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu mieszkalnego. Jeżeli jednak należność jest ustalana w przetargu wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
 3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego lokal w trybie przeprowadzonego przez Spółdzielnię przetargu.
 4. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji. 

 § 23

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest zwrócić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2 nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
 2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka  lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu  część wkładu budowlanego, w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez  Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

§ 24

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu w budowie.
 2. Jeżeli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust.1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 21 dni od rozwiązania umowy.
 3. Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust.1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 21 dni od zawarcia  przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

 D. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW

D.1 Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb członków 

§ 25

 1. Kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.
 2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego  przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa.
 3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu z każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym  przez  Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.
 4. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 członek powiadamiany jest na piśmie.
 5. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 przez członków Spółdzielni, Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków Spółdzielni następuje w kolejności daty złożenia przez nie wniosków.

 § 26

 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni:
  1. na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli mieszkanie było  dotychczas lokatorskie,
  2. na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  3. na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.   
 2. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, o których mowa w § 25, Spółdzielnia może do lokalu, o którym mowa w ust. 1 ustanowić tytuł prawny w drodze przetargu.
 3. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą

 § 27

Tryb przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

D.2 Zamiana lokali /praw do lokali/

§ 28

 1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę lokali na lokale odpowiadające  uzasadnionym potrzebom członków i  ich rodzin.
 2. Zamiany lokali mieszkalnych o statusie lokatorskim dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanych członków.
 3. Zamiana lokali o statusie  własnościowym lub będących przedmiotem odrębnej własności wymaga formy aktu notarialnego. 

 § 29

 1. Przez zamianę mieszkania o statusie lokatorskim rozumieć należy uzyskanie tytułu prawnego do innego mieszkania w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas zajmowanego mieszkania i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni
 2. Realizacja zamiany następuje poprzez:
  1. ustanowienie prawa do innego mieszkania w zamian za zwolnienie dotychczas zajmowanego i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.
  2. umożliwienie dwóm /lub kilku/ członkom Spółdzielni, bądź członkowi Spółdzielni i osobie zajmującej mieszkanie w budynku nie stanowiącym własności Spółdzielni, wymiany dotychczas używanych mieszkań między sobą.

  § 30

Wnioski w sprawie zamiany mieszkań realizuje Zarząd poprzez:

 1. ustanowienie tytułów prawnych do mieszkań, o ile członkowie ubiegali się o zamianę mieszkań między sobą,
 2. zaproponowanie wymiany mieszkań między sobą tym członkom, którzy złożyli wnioski o zamianę lokali, lecz nie wskazali przedmiotu zamiany,
 3. ustanowienie tytułu prawnego do nowo wybudowanego mieszkania.

 § 31

Zamiana mieszkania między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu /gminy/ wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego. Zamiana lokalu między członkami dwóch  odrębnych Spółdzielni wymaga zgody obu Spółdzielni.

 § 32

 Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą oraz przy określaniu zobowiązań finansowych z tego tytułu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów. 

 § 33

 Od członków, którzy złożyli wnioski o zamianę Spółdzielnia pobiera jednorazowe opłaty ustalane przez Radę Nadzorczą.

 E. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

 § 34

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

 1. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 2. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 3. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, a także do miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 4. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu  jednorodzinnego lub lokalu i innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 5. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

 E.1 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 35

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy i uiszczać opłaty określone w Statucie Spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 6. Umowa spółdzielczego  lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna.
 7. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się przepisy o ochronie własności.
 8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka -  osoby prawnej.
 9. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni członek jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 10. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.  

  § 36

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia    (po wybudowaniu lokalu) umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto zawierać:

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie,
 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
 4. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

 § 37

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzymał warunków umowy określonych w  § 36 ust.1 pkt. 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wznoszonych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony w umowie postanowią inaczej.

 § 38

 1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu przysługują roszczenia  o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu,
 2. Do zachowania roszczeń o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1 staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącą osobę, której członkostwo ustało.
 4. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

  § 39

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Statucie. W wypadku gdy prawo to przysługuje małżonkom wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

§ 40

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie  3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

 § 41

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom  przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust.1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
 3. Przepis ust.1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

 § 42

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 40, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa  do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym   z nich, dzieciom i innym osobom bliskim.
 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa  w § 41, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
 3. Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, koniecznie jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem  o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 § 43

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

E.2  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego /domu jednorodzinnego/

§ 44

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni
 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
 4. Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.
 5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 45

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Wykreślono.
 3. Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne.
 4. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 5. Zbycie prawa do części lokalu jest niedopuszczalne chyba, że zbywana część odpowiada kryteriom samodzielnego lokalu.
 6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa  do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo też bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu ub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnych z rzeczywistością jest nieważna.

§ 46

Wykreślono.

§ 47

 1. Umowa ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez  członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 46 ust. 1 pkt. 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

 § 48

 1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu”. Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany  albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy. Przepisy § 45 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 49

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 50

Wykreślono. 

§ 51

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie jednego roku od dnia otarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy pełnomocnika.
 2. W razie śmierci jednego z współmałżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

 § 52

W przypadku długotrwałych zaległości w opłatach na rzecz Spółdzielni, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24.06. 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 53

 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy; w takim przypadku stosuje się przepis § 45 ust 5 i 6. 

§ 54

Do egzekucji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy § 53 ust. 2. W razie odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni przysługuje mu roszczenie o zwrot złożonej rękojmi.

 § 55

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka  albo osobę niebędącą  członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni , chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni  osoby te obowiązane są do powiadomienia  Spółdzielni o tej czynności.
 2. Umowy zawarte przez członka  albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej  z chwilą wygaśnięcia  spółdzielczego prawa do lokalu.

 § 56

Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek albo osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą są zobowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. 

 § 57

Przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

E. 3  ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU

§ 58

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie,
 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 
 4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
 5. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

 § 59

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 58 powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

  § 60

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 58 pkt. 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

 § 61

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębna własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy    po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie  najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

 § 62

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości.

§ 63

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 64

 1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 65

Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu.

§ 66

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza    w sposób rażący  albo uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu względnie przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokalu w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 67

Przepisy § 60 - 66 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

E.4  NAJEM LOKALU

§ 68

 1. Lokale mieszkalne i użytkowe wolne w sensie prawnym, do których nie ustanowiono spółdzielczych praw do lokali lub prawa odrębnej własności lokalu mogą być wynajmowane zarówno członkom Spółdzielni jak i osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
 2. Dobór najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni może odbywać się na zasadach rynkowych  poprzez przetarg ograniczony lub nieograniczony.
 3. Stawki czynszu najmu powinny być tak ustalone, aby odpowiadały wartościom rynkowym.
 4. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu oraz od ustalenia stawek czynszu o charakterze rynkowym w przypadku, gdy zamiarem najemcy jest realizowanie w wynajmowanym lokalu celów społecznie  użytecznych.
 5. Szczegółowe zasady wynajmowania lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 IV. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 69

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka,
 2. wykluczenia członka,
 3. wykreślenia członka,
 4. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej z chwilą jej ustania.

§ 70

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Za porozumieniem stron okres wypowiedzenia może być skrócony.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 71

 1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni  nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.
 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek :
  1. świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
  2. rażąco narusza dobre obyczaje,
  3. narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  4. uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
  5. świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd, w celu nabycia określonych uprawnień,
  6. wykracza w sposób rażący lub uporczywy  przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

 § 72

 1. Członek Spółdzielni nie wykonujący  obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych , może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy członek :
  1. nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału,
  2. rezygnuje z realizacji prawa do lokalu,
  3. nie zawiadomił Spółdzielni o zmianie adresu i Spółdzielnie nie może uzyskać z nim kontaktu,
  4. utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi  członka,
  5. zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie zrezygnował z członkostwa,
  6. utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wskutek uchwały Spółdzielni, jeżeli było to jedyne jego prawo w Spółdzielni,
  7. utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,   
  8. zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie zrezygnował z członkostwa,
  9. utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku orzeczenia sądowego,
  10. nie wykonuje istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności nie wnosi wszelkich opłat związanych z używaniem lokalu.
 3.  3. Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym  nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną z dniem jej ustania.

§ 73

 1. Wykreślenia lub wykluczenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka. Jeżeli zawiadomiony członek nie przybędzie na posiedzenie /bez usprawiedliwienia/ Rada rozpatruje wniosek bez jego udziału.
 2. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą :
  1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,  chyba że członek przed  upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,
  2. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  3. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zebrania Przedstawiciel.
 3. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się  organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie.
 4. Członek Spółdzielni ma prawo ;
  1. odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli  w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo
  2. zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem
 5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebrania Przedstawicieli termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w  ust 4  pkt. 2 biegnie od dnia w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
 6. W wypadku wniesienia  do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je.
 7. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym.
 8. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Zebrania Przedstawicieli i przed rozpatrzeniem odwołania przez Zebranie Przedstawicieli członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 

 V. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

 §74

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych, w tym garaży, oraz prawa do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach  garażowych wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji  i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
 2. Członkowie Spółdzielni , będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali , eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
 3. Osoby niebędące  członkami Spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem określonym  w art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 4. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, 2  i 3 obejmują w szczególności: koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
 5. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 2 ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach stanowiących odrębną nieruchomość.
 6. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w ust 1, 2 i 3 należą w szczególności:   
  1. spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami,
  2. wszelkie koszty poniesione dla określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności lokali.
 7. Opłaty, o których mowa w ust. 1. 2 i 3 przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach.

§ 75

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 74 jest ustalana na podstawie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi poniesionymi w danym roku w skali Spółdzielni. Jednostkę rozliczeniową stanowi w zależności od rodzaju kosztów;
  1. metr kwadratowy powierzchni użytkowej,
  2. ilość osób zamieszkałych w lokalu,
  3. wskazania urządzeń pomiarowych, 
  4. inne np. gniazda antenowe, domofony,

   z tym, że koszty te mogą być odpowiednio zwiększane lub zmniejszane współczynnikami korygującymi w zależności od atrakcyjności lokalu i intensywności jego użytkowania. Szczegółowe zasady rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 2. Ponadto Rada Nadzorcza ustala opłaty z tytułu zawieranych umów najmu i dzierżawy, czynności administracyjnych, za reklamy, korzystanie z dodatkowych świadczeń i urządzeń oraz w innych przypadkach powodujących powstanie kosztów po stronie Spółdzielni.

§ 76

Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni w danym roku zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym.

§ 77

 1. Opłaty, o których mowa w § 74 powinny być uiszczane co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca bez odrębnego wezwania.
 2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 3. Członkowie  Spółdzielni, osoby niebędące członkami  Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę sądową  nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.
 4. Od niespłaconych w terminie należności, o których mowa w § 74 Spółdzielnia może pobierać kary za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
 5. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokalu.

 § 78

 1. Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 2. Regulamin ten powinien przewidywać, że dodatkowe wyposażenie lokalu, przez co rozumie się niezaliczone do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członka na wyposażenie i wykończenie lokalu, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową, jest uwzględniane przy ustalaniu wartości rynkowej lokalu.

 VI. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁOW PRAWNYCH DO LOKALI

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 79

 1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia:
  1. przekształciła dotychczasowe prawo w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  2. przeniosła na członka własność lokalu
 2. Uprawnienie , o którym mowa  w ust. 1 nie przysługuje członkom posiadającym lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 § 80

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 81

Na pisemne żądanie najemcy lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstw państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia w zależności od złożonego wniosku jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę:

 1. o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub
 2. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub
 3. przeniesienia własności lokalu. 

 § 82

Ustanowienie na rzecz najemcy spółdzielczego prawa do lokalu w przypadku, o którym mowa w § 81, jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem w poczet członków Spółdzielni.

§ 83

 1. Wnioski członków o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz wnioski najemców o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, powinny być rozpatrzone w terminie 60 dni od daty ich wpływu do Spółdzielni.
 2. Spółdzielnia jest obowiązana pisemnie poinformować członka lub najemcę wnioskującego o przeniesienie własności lokalu o zasadach i trybie rozpatrzenia wniosków. Informacja powinna być przekazana w terminie 60 dni od daty wpływu wniosku.
 3. Wnioski członków i najemców o przeniesienie własności lokali powinny być rozpatrzone w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości. Zarząd jest obowiązany przekazać na piśmie zainteresowanej osobie decyzję o rozpatrzeniu jej wniosku o przeniesienie własności lokalu.

§ 84

 1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla zrealizowania złożonych przez członków i najemców wniosków o przeniesienie własności.
 2. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinny być rozliczane na członków wnioskujących przeniesienie własności lokali. Szczegółowe zasady rozliczania tych kosztów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 § 85

 1. Członek lub najemca wnioskujący o zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić należność warunkującą tę zmianę tytułu, w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę tytułu prawnego do lokalu.
 2. W przypadku własności lokalu, termin o którym mowa w ust. 1. nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od zawiadomienia członka lub najemcy o rozpatrzeniu wniosku o przeniesienie własności.

§ 86

 Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub umowy przeniesienia własności lokalu w terminie 30 dni od dnia uregulowania przez członka lub najemcę należności warunkujących zmianę tytułu prawnego do lokalu.

§ 87

 1. Jeśli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę wartości rynkowej lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący o zmianę tytułu prawnego do lokalu, nawet jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu.
 2. Koszty zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi członek lub najemca, na którego jest przenoszona własność lokalu.

B. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU W SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU.

§ 88

 1.  1. Na pisemne żądanie członka któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu  mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem  umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
  1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
  2. spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu  modernizacji budynku w rozumieniu art. 61 ust. 5  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  3. spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,
  4. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art.4 ust. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  5. wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkowa a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu  mieszkaniowego podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej
 2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.
 3. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 § 89

Wykreślono.

§ 90

Warunki finansowe przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego określone w § 88 nie dotyczą mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych /Dz. U. z 1996 r. nr 5 poz.32 z późniejszymi zmianami/. W takim przypadku przekształcenia dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

§ 91

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

C. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, DO KTÓREGO CZŁONKOWI PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 92

 1. Na pisemne żądanie członka któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem aktu przeniesienia własności lokalu:
  1. spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 36, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni z odsetkami, 
  2. spłaty przypadającej na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku,
  3. spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,
  4. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 75 Statutu,
  5. wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu  a zwaloryzowaną wartością

   wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała   z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków to różnica  pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego ,podlega zmniejszeniu  o 50% wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy o której mowa w § 90 przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

 2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu określonej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 § 93

 Wpływy z wpłat, o których mowa w § 92  ust. 1 pkt. 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal, a w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego. 

§ 94

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w  § 92, jeżeli brak jest osób uprawnionych; małżonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałych z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

D. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, DO KTÓREGO CZŁONKOWI LUB OSOBIE NIE BĘDĄCEJ CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO, GARAŻU.

§ 95

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej  członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu:

 1. spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa  w § 44, w tym w szczególności, odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,
 2. spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku,
 3. spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,
 4. spłaty zadłużenia  z tytułu opłat, o których mowa w § 75 Statutu.

§ 96

Po śmierci członka Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, która wystąpiła z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym  w art. 1714  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się , że wniosek o przeniesienie własności został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.     

§ 97

 1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności.
 2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

§ 98

Do istniejących w dniu 24 kwietnia 2001 r. praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się przepisy  art. 52 usm.

E. PRZENIESIENIE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO

§ 99

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu Spółdzielnia jest zobowiązana przenieść na członka lub osobę niebędąca członkiem Spółdzielni ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego:

 1. spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 44, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
 2. spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku,
 3. spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,
 4. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 75 Statutu.

§ 100

Koszty ustanowienia odrębnej własności  garażu wielostanowiskowego stanowiącego współwłasność członków oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci członkowie, na których Spółdzielnia przenosi ułamkowy udział we współwłasności tego garażu.

§ 101

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni a które to  osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności  garażu jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, że wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

F. PRZEKSZTAŁCENIE NAJMU LOKALI

§ 102

 1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia w zależności od złożonego wniosku jest obowiązana  zawrzeć z tym najemcą umowę:
  1. o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego pod warunkiem dokonania przez najemcę spłaty zadłużenia z tytułu najmu oraz wniesienia wkładu mieszkaniowego w wysokości różnicy między rynkową wartością lokalu a udzieloną pomocą publiczną na ten lokal; na poczet wymaganego wkładu zalicza się zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową przekazaną Spółdzielni  przez poprzedniego właściciela.
  2. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przeniesienia własności lokalu pod warunkiem dokonania przez najemcę spłaty zadłużenia z tytułu najmu oraz wniesienia wkładu budowlanego odpowiadającego różnicy między rynkową wartością lokalu a zwaloryzowaną kaucją mieszkaniową przekazaną Spółdzielni przez poprzedniego właściciela budynku. 
 2. Wysokość kaucji mieszkaniowej waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej.
 3. Jeżeli Spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie najemcy są zwolnienie od wpłaty wkładu mieszkaniowego.
 4. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest uzależnione od złożenia przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęcia w poczet członków. Najemcy przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

§ 103

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tą osobą umowę o stanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członów lub umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez najemcę:

 1. spłaty przypadającego na jego lokal uzupełniania wkładu z tytułu modernizacji budynku,
 2. spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,
 3. spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu.

§ 104

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 102 i § 103, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu nawet jeżeli żaden  z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

VII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 105

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd,
  4. Zebranie Grup Członkowskich.
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. l pkt. 1-3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje w tym samym trybie.
 3. Do organów Spółdzielni wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 4. Przy obliczaniu głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale - wyborowi.
 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

A. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

§ 106

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 250 osób Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Liczba przedstawicieli wynosi  100 osób.
 2. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście. Każdemu przedstawicielowi przysługuje  jeden głos
 3. Członek Spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu. Członek swój zamiar udziału w Zebraniu Przedstawicieli powinien zgłosić Zarządowi Spółdzielni najpóźniej w dniu odbycia Zebrania Grupy Członkowskiej poprzedzającej to Zebranie Przedstawicieli..
 4. Przedstawiciel oraz członek, z którego wniosku rozpatrywana jest sprawa przez Zebranie Przedstawicieli ma prawo do korzystania na Zebraniu Przedstawicieli z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na własny koszt. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
 5. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związków rewizyjnych, Krajowej Rady Spółdzielczej, innych związków, a także zaproszeni goście i eksperci.

§ 107

 1. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy według stanu na dzień l stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory, nie mniej niż jeden przedstawiciel. 
 2. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 4 lata i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa w czterech zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.
 3. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust. 3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Spółdzielni, względnie cofnięcia pełnomocnictwa w przypadku przedstawiciela osoby prawnej. Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił. Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru - do końca kadencji - innego przedstawiciela.
 4. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.

§ 108

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczych oraz występowanie z nich,
 7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni, 
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,  
 10. uchwalanie zmian Statutu, 
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do wystąpienia 
 12.  Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 
 14. uchwalanie regulaminów obrad Zebrania Przedstawicieli oraz Rady Nadzorczej, 
 15. wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
 16. decydowanie o wyodrębnianiu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym oraz zasad gospodarki finansowej tych osiedli. 

§ 109

 1.  1. Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca. 
 2.  2. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. 
 3.  3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli na żądanie: 
  1. Rady Nadzorczej, 
  2. przynajmniej 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, 
  3. Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni, 
  4. przynajmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni. 
 4. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. 
 5. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w wypadkach określonych w ust.3, zwołuje się w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. 
 6. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 12 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. 

§ 110

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli członkowie Spółdzielni będący Przedstawicielami powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 16 dni przez terminem    Zebrania. Decyduje data stempla pocztowego lub data pokwitowania odbioru zawiadomienia. 
 2. Pozostali członkowie Spółdzielni powinni zostać zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli przez wywieszenie ogłoszeń w biurze, na osiedlowych tablicach informacyjnych lub poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie. 
 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w sposób określony w ust.1 i 2. 

§ 111

 1. Zebrania Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w paragrafie poprzedzającym. Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzielonym mu absolutorium. 
 2. Zebrania Przedstawicieli może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Zebrania Przedstawicieli, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 
 3. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności 1/3 uprawnionych Przedstawicieli. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów chyba, że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.
 4. Głosowanie na Zebraniu Przedstawicieli odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady, gdy Statut takie wybory przewiduje. 

Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zebraniu Przedstawicieli zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 

§ 112

 1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenie albo wykreślenia członka  przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 6. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia Zebrania Przedstawicieli, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli na skutek jego wadliwego zwołania- w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia przez tego członka wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli.
 7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale termin 6 tygodniowy wskazany w ust 6 biegnie od dnia zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

§ 113

 1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. 
 2. Zebranie Przedstawicieli wybiera prezydium w składzie co najmniej przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie.
  Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania Przedstawicieli. 
 3. Szczegółowy tryb obradowanie i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli, uchwalony przez to Zebranie. 

§ 114

 1. Z obrad Zebrania Przedstawiciel sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący  i sekretarz. Protokół mogą przeglądać członkowie Spółdzielni. 
 2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

B. RADA NADZORCZA

§ 115

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

§ 116

Członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli Członków. 

§ 117

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, w którym Rada Nadzorcza została wybrana do Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbywanego po czterech latach od wyborów. 

§ 118

 1. Rada Nadzorcza składa się z 15 - 18 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 4 lat. 
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. 

§ 119

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :

 1. odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru, 
 2. zrzeczenia się mandatu, 
 3. ustania członkostwa, 
 4. odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną, 
 5. określonych w art.57 Ustawy. 

§ 120

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej. 

§ 121

 1.  1. Do zakresu zadań Rady Nadzorczej należy : 
  1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 
   • badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych, 
   • dokonania okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, 
   • przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 
  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 
  5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
  6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 
  7. składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 
  8. podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  9. uchwalanie regulaminu Zarządu, 
  10. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalanie wysokości wkładów, 
  11. uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków, 
  12. uchwalanie zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny, 
  13. uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców, 
  14. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie wysokości opłat i kar za dopuszczenie się zwłoki w ich uiszczaniu, 
  15. uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użytkowych, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
  16. ustanie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na grupy członkowskie, regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, 
  17. wybór  odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępców, 
  18. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność, 
  19. zwoływanie Zebrania Przedstawicieli na warunkach określonych w Statucie, 
  20. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, 
  21. uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale, 
  22. uczestnictwo w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez związek rewizyjny i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
  23. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
 2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumentu oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Zebraniu Przedstawicieli oraz Zebraniom Grup Członkowskich. 
 4. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności połowy liczby jej członków w tym przewodniczącego posiedzenia Rady i były objęte porządkiem obrad.

§ 122

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. 
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 

§ 123

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście. 

§ 124

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład którego wchodzą: Przewodniczący, zastępca, sekretarz, przewodniczący stałych Komisji Rady. 
 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie prac Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą. 

§ 125

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać  inne Komisje stałe lub czasowe. 

§ 126

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania ii podejmowania uchwał oraz sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

C. ZARZĄD

§ 127

 1. Zarząd składa się z trzech osób - Prezesa i dwóch zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą.
 2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga uzasadnienia pisemnego.
 3. Ponadto Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
 4. Z członkiem Zarządu zatrudnianym w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy. 
 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 
 6. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska przysługuje Zarządowi Spółdzielni. 

§ 128

 1. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2.  2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków Spółdzielni oraz ustanawianie praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, 
  2. sporządzanie projektów, planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej,
  3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 
  4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli, 
  6. zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli,
  7. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, 
  8. udzielanie pełnomocnictw, 
  9. współdziałania z organami władzy i administracji lokalnej i innymi organami administracji oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi. 
 3. Zarząd składa sprawozdania ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstawicieli. 

§ 129

 1. Zarząd Spółdzielni, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może powołać na stanowisko kierownika (i jego zastępcy) bieżącej działalności gospodarczej jednego z członków Zarządu lub inną osobę. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Ponadto kierownikiem zakładu pracy w tym rozumieniu jest osoba kierująca wyodrębnioną gospodarczo i organizacyjnie jednostką Spółdzielni.
 2. Osoba, o której mowa w ust.1 kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu z wyłączeniem spraw wymienionych w § 86 ust.2 pkt.1,2,5,6,7 i 8. 
 3. Postanowienia ust.1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni. 

§ 130

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. 
 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 131

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu  lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
 2. Oświadczenia, o których mowa  ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do jej składania zamieszczają swoje podpisy. 
 3. Oświadczenie skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu lub pisemnie jednemu z członków Zarządu mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 132

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni (§ 129 Statutu) lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych.
 2. Udzielanie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

D. Wspólne przepisy dla Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 133

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli tej samej Spółdzielni. 
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub Zarządu.

§ 134

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby   pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. 

§ 135

Członek Zarządu, Rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. 

E. ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 136

 1. W Zebraniu Grupy Członkowskiej uczestniczą członkowie posiadający lokal na terenie objętym działaniem grupy członkowskiej oraz członkowie lub przedstawiciele członków osób prawnych, których lokale użytkowe znajdują się na tym terenie, a także pełnomocnicy ustanowieni w trybie § 51 ust. 1 Statutu. Odrębne grupy członkowskie są tworzone spośród członków oczekujących na mieszkania. 
 2. Podziału członków Spółdzielni na określone grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza przed każdym Zebraniem Przedstawicieli biorąc za podstawę liczbę członków Spółdzielni według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym odbędą się Zebrania Grup Członkowskich. 
 3. Zebrania grup członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni co najmniej raz do roku w I lub II kwartale, zawiadamiając członków danej grupy, a w szczególności członków oczekujących na mieszkania poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w budynkach zlokalizowanych na terenie działania grupy członkowskiej, przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad.
 4. Zebranie Grupy członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej. Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie z podaniem celu zebrania do Zarządu Spółdzielni. W takim przypadku Zebranie Grupy należy zwołać w taki sposób, aby mogło się odbyć najpóźniej w ciągu czterech tygodni od daty otrzymania wniosku przez Zarząd Spółdzielni. 
 5. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym zebraniu grupy członkowskiej i przysługuje mu jeden głos. 

§ 137

 1. Do uprawnień zebrania grupy członkowskiej należy: 
  1. wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków grupy członkowskiej, 
  2. rozpatrywanie spraw, które mogą być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach, 
  3. rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, 
  4. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład grupy członkowskiej. 
 2. Organ Spółdzielni, do której kierowana jest opinia lub wniosek w trybie ust.1, pkt. 4 obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić Zebranie grupy członkowskiej. 

§ 138

Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad zebrania grupy członkowskiej uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 

§ 139

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. 

§ 140

 1. Fundusze Spółdzielni stanowią :
  1. fundusz udziałowy,
  2. fundusz zasobowy,
  3. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
 2. Spółdzielnia może tworzyć następujące fundusze własne :
  1. fundusz remontowy i konserwacje, 
  2. fundusz inwestycyjny, 
  3. fundusz społeczno-kulturalny, 
  4. fundusz świadczeń socjalnych. 
 3. Inne fundusze własne mogą być tworzone na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli.
 4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust.1 pkt.3 oraz w ust.2 i 3 określają Regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 141

 1.  1. Podział nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat określa uchwała Zebrania Przedstawicieli. 
 2.  2. Nadwyżka bilansowa po uwzględnieniu odliczeń statutowych zasila fundusze statutowe Spółdzielni w następującej kolejności: 
  1. fundusz na remonty i konserwacje, 
  2. fundusz społeczno-kulturalny, 
  3. fundusz świadczeń socjalnych, 
  4. inne fundusze. 
 3.  3. Stratę finansową pokrywa się z funduszu w następującej kolejności : 
  1. fundusz zasobowy, 
  2. fundusz udziałowy. 
 4. W przypadku likwidacji Spółdzielni podział funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni między członków oraz byłych członków następuje proporcjonalnie do długości okresu przynależności do Spółdzielni. 

§ 142

 1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w statucie obowiązują odpowiednie przepisy Ustawy. 
 2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni w ramach przepisu Ustawy i postanowień statutu. 

§ 143

 1. W przypadku postawienia Spółdzielni w stan likwidacji, po przeprowadzeniu przez likwidatora postępowania likwidacyjnego określonego w ustawie i zaspokojeniu roszczeń względem Spółdzielni, ostatnie Zebranie Przedstawicieli określa cele, na jakie przeznaczony zostaje pozostały po likwidacji majątek. 
 2. Jeżeli po dwukrotnym pisemnym powiadomieniu przedstawicieli za Zebranie Przedstawicieli Zebranie nie może dojść do skutku, uprawnienia określone w ust.1 przechodzą na związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia była zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą. 
 3. Pozostały po likwidacji majątek może być przeznaczony w sposób następujący: 
  1. majątek trwały, oraz ruchomości, a także papiery wartościowe i udziały w podmiotach gospodarczych, które nie znalazły nabywców przeznaczone są na cele: 
   1. spółdzielcze 
   2. społeczne 
   3. wolne środki pieniężne przeznacza się na wypłaty dla : 
    • członków Spółdzielni 
    • byłych członków Spółdzielni
 4. Udział członków i byłych członków w podziale majątku, o których mowa w ust.3, pkt.2 jest proporcjonalny do okresu pozostawania wniesionego udziału członkowskiego w dyspozycji Spółdzielni. 
 5. Byli członkowie i ich spadkobiercy oraz następcy prawni osób prawnych uczestniczą w podziale majątku, o którym mowa w ust.3, pkt.2 pod warunkiem zgłoszenia likwidatorowi swych roszczeń w terminie 3 miesięcy od dnia postawienia Spółdzielni w stan likwidacji. 
 6. wypłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust.3 pkt.2 dokonuje się w gotówce po potrąceniu zaległości wobec likwidowanej Spółdzielni.

§ 144

Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze Spółdzielczym wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą.

 

STATUT w wersji PDF
uchwalony na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
nr 2/06 z dnia 23 czerwca 2006 roku.

KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej