Regulamin rozliczania kosztów c.o. i c.w.

Regulamin
rozliczania kosztów i ustalania opłat za energię cieplną
zużywaną na centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej

1. Ustalenia wstępne.

1.1. Na koszty centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, podlegające rozliczeniu wg zasad określonych w niniejszym regulaminie, składają się koszty zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych lub koszty wytwarzania energii przez urządzenia własne.

1.2. Koszty eksploatacji, konserwacji i remontów instalacji należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej, energii elektrycznej do zasilania urządzeń oraz obsługi administracyjno-biurowej i zarządu, obciążają koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

1.3. Podział kosztów całkowitych energii cieplnej na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, dokonuje się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych lub kotłowniach. W przypadku braku odpowiednich urządzeń podziału dokonuje się na podstawie zużycia normatywnego.

1.4. Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody przypadające na lokale opomiarowane ustala się przez odjęcie od globalnej kwoty kosztów, opłat ryczałtowych naliczanych od lokali nie opomiarowanych.

2. Lokale wyposażone w wodomierze i podzielniki kosztów.

2.1. Rozliczenia na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych podlega całość energii cieplnej zużywanej w danym lokalu. Warunkiem niezbędnym do objęcia lokalu rozliczeniem jest zainstalowanie podzielników kosztów na grzejnikach centralnego ogrzewania lub ciepłomierzy oraz wodomierzy wody ciepłej.

2.2. Urządzenia wymienione w punkcie 2.1. pełnią funkcję podzielników kosztów, określonych na podstawie wskazań liczników energii cieplnej zainstalowanych w węzłach cieplnych poszczególnych budynków lub zespołu budynków zasilanych ze wspólnego tzw. grupowego węzła cieplnego albo kosztów wytworzenia energii w kotłowniach własnych, tworzących odrębne jednostki rozliczeniowe.

2.3. W rozliczeniu uwzględnia się koszty ciepła wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń użytkowanych wspólnie, takich jak klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie itp., koszty przesyłu ciepła z węzła cieplnego (kotłowni lokalnej) do pomieszczeń odbiorcy oraz przenikanie ciepła przez przegrody budowlane; są to tzw. koszty stałe. Koszty stałe stanowią 50% wykorzystanej energii cieplnej i naliczane są proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu. Wyjątek stanowi pierwsze, roczne rozliczenie obiektu, dla którego ustala się 70% kosztów stałych.

2.4. W rozliczeniach energii cieplnej stosuje się współczynniki korygujące, zmniejszające odczytane wielkości zużytego ciepła w pomieszczeniach: szczytowych, położonych na najwyższej kondygnacji, parterowych położonych nad nie ogrzewanymi pomieszczeniami lub przejściami i przejazdami, częściowo wysuniętych. Wysokość współczynników dla poszczególnych budynków i lokali określona jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

2.5. Podzielnik kosztów ogrzewania jest to urządzenie wskaźnikowe, posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodnie z Polską Normą PN-EN 834, zainstalowany na grzejniku i rejestrujący jego stany cieplne w trakcie okresu rozliczeniowego. Zarejestrowane wskazania są wykorzystywane do ustalania względnych udziałów poszczególnych jednostek lokali
w kosztach zakupu energii cieplnej.

3. Wysokość opłat.

3.1. W lokalach wyposażonych w indywidualne ciepłomierze, opłata za centralne ogrzewanie składa się z dwóch członów: opłaty stałej i zmiennej. Wysokość opłaty stałej wnoszonej w ciągu roku odpowiada kosztom stałym określonym w pkt. 2.3., rozliczonej na powierzchnię użytkową lokali, w budynku (budynkach) których dotyczą. Opłaty zmienne naliczane są proporcjonalnie do ilości zużytej w lokalu energii cieplnej. Stawki opłat ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej.

3.2. Opłaty za centralne ogrzewanie w mieszkaniach i lokalach użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów mają charakter zaliczkowy. Ustalane są w pierwszym okresie rozliczeniowym w zł/m2/m-c na podstawie średniego zużycia energii na cele c.o. w tym
lub podobnych budynkach. W kolejnych okresach rozliczeniowych, na podstawie średniego miesięcznego zużycia energii przypadającego na dany lokal w jednym, a następnie w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.

3.3. Opłaty za przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zł/m3, ustala się na podstawie normatywnego lub faktycznego zużycia energii cieplnej na podgrzanie wody oraz obowiązujących cen energii.

3.4. Zasady rozliczeń z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków określa odrębny regulamin.

3.5. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dokonuje się porównania faktycznych kosztów zużytej energii cieplnej, ustalonych zgodnie z zapisami w punktach 1.3 i 2.3, z opłatami wniesionymi przez użytkowników lokali. Saldo z rozliczenia ciepłej wody uwzględnia się w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania.

3.6. Opłaty za centralne ogrzewanie mieszkań nie wyposażonych w urządzenia pomiarowe, a znajdujących się w budynkach lub zespołach budynków zasilanych z kotłowni albo węzłów cieplnych z opomiarowanymi pozostałymi mieszkaniami, ustala się poprzez zwiększenie o 100% średnich zaliczkowych opłat za c.o. mieszkań opomiarowanych. Opłata jest ostateczna i nie podlega dodatkowym rozliczeniom po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

3.7. W lokalach nie wyposażonych w wodomierze, opłaty ryczałtowe za podgrzanie wody ustala się jako iloczyn ceny energii i normatywnego zużycia wody przypadającego na osobę oraz ilości energii cieplnej niezbędnej do podgrzania do wymaganej temperatury 1m3 wody.

4. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników.

4.1. Rozliczenie energii cieplnej dokonywane jest raz w roku i obejmuje okres 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest skrócenie lub wydłużenie okresu rozliczeniowego na podstawie Uchwały Zarządu.

4.2. Początek okresu rozliczeniowego ustala się na pierwszy dzień miesiąca, w którym zamontowano pierwszy podzielnik w dowolnym budynku podłączonym do danego węzła cieplnego lub kotłowni.

4.3. Montaż podzielników winien być zakończony w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

4.4. Odczytu wskazań podzielników kosztów dokonują upoważnieni pracownicy firmy rozliczającej drogą radiową.

4.5. Użytkownicy lokali, którzy nie udostępnili lokalu w celu dokonania odczytu lub kontroli podzielników kosztów ogrzewania lub zostało stwierdzone uszkodzenie urządzenia pomiarowego, rozliczeni zostaną według zapisów ppkt. 4.5.1, 4.5.2 i 4.5.3.

4.5.1. Użytkownicy lokali, którzy nie udostępnili lokalu w celu dokonania odczytu lub kontroli podzielników kosztów ogrzewania lub została stwierdzona ingerencja lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego w celu zafałszowania jego pomiarów, rozliczeni zostaną według średniego kosztu ogrzewania przypadającego na m2 budynku liczonego od powierzchni danego lokalu.

4.5.2. W lokalach, w których stwierdzono uszkodzenie urządzenia pomiarowego w jednym pomieszczeniu powstałego w wyniku działania niezamierzonego, dla rozliczenia odpowiedniego grzejnika przyjmuje się następujący wzór: ((suma jednostek odczytanych
w budynku ) / (suma mocy urządzeń odczytanych w budynku)) * moc szacowanego urządzenia.

4.5.3. Lokale, w których stwierdzono uszkodzenie co najmniej dwóch urządzeń pomiarowych powstałego w wyniku działania niezamierzonego, zostaną rozliczone zgodnie z ppkt. 4.5.1 Regulaminu.

4.6. O terminie odczytu wskazań podzielników, użytkownicy lokali informowani są z 7-dniowym wyprzedzeniem przez ogłoszenia wywieszone na tablicach ogłoszeń klatek schodowych poszczególnych budynków.

4.7. W przypadku gdy odczyt radiowy dokonywany przez firmę rozliczeniową nie jest możliwy, firma rozliczeniowa powiadamia lokatora za pośrednictwem Spółdzielni o dodatkowym terminie wizyty w mieszkaniu uprawnionego pracownika. Termin powinien przypadać nie później niż w ciągu 30 dni od daty odczytu radiowego.

4.8. Brak możliwości dokonania odczytu w danym lokalu w terminie wyznaczonym zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu, dla rozliczenia danego grzejnika przyjmuje sposoby rozliczeń przyjęte dla punktu 4.5.2. Regulaminu.

4.9. Uchylony.

4.10. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego saldo rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (nadpłata lub niedopłata) za ten sezon w całości przejmuje nowy posiadacz lokalu. Stroną dla Spółdzielni w tej kwestii jest aktualny posiadacz lokalu.

4.11. Koszt rozliczeń, na który składają się odczyty wskazań oraz indywidualne opracowania informatyczne rozliczeń poszczególnych lokali, a także koszty związane z zakupem bądź dzierżawą elektronicznych podzielników kosztów, obciąża użytkowników lokali.

4.12. Informacja o wynikach dokonanego rozliczenia dostarczana jest użytkownikom lokali w formie indywidualnych zawiadomień, nie później niż w ciągu 100 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Nadpłata powstała w wyniku rozliczenia, przelewana jest na pokrycie zaległości czynszowych, innych zobowiązań użytkownika wobec Spółdzielni Mieszkaniowej oraz bieżących opłat za ogrzewanie mieszkania. Niedopłata powstała w wyniku rozliczenia winna być uregulowana wraz z opłatą za c.o. za najbliższy miesiąc.

5. Lokale wyposażone w ciepłomierze indywidualne.

5.1. Odczytów wskazań liczników dokonują upoważnieni pracownicy firmy inkasenckiej lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

5.2. Odczyty dokonywane są co miesiąc w stałych terminach.

5.3. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu w terminie, zużycie energii określa się na podstawie zużycia ciepła w poprzednim okresie. Ewentualna korekta naliczeń nastąpi po odczycie dokonanym w następnym miesiącu.

5.4. O uszkodzeniu licznika odbiorca energii zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administrację Osiedli lub dostawcę ciepła.

5.5. W przypadku zgłoszonego uszkodzenia licznika, opłata za dostawę energii cieplnej ustalana jest w oparciu o zużycie energii z okresu poprzedniego, o zbliżonych warunkach pogodowych.

5.6. Nie zgłoszenie uszkodzonego licznika powoduje, że odbiorca jest obciążany za cały okres, od ostatniego odczytu uznanego za prawidłowy do czasu naprawy lub wymiany licznika, w sposób określony w pkt. 3.1. powiększony o 50%.

5.7. W przypadku nielegalnego poboru energii, opłata naliczana jest jak w pkt. 5.6. oraz powiększona o koszty likwidacji nielegalnego poboru ciepła.

5.8. Urządzenia pomiarowe są własnością użytkownika lokalu. W przypadku ich uszkodzenia w okresie ważności legalizacji, koszt naprawy pokrywa gwarant lub użytkownik lokalu, który uszkodzenie spowodował.

5.9. Do opłaty za centralne ogrzewanie dolicza się miesięczne kwoty na poczet przyszłej legalizacji ciepłomierza. Wysokość tych kwot określa wykaz opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

5.10. Strony mają prawo żądania sprawdzenia poprawności wskazań ciepłomierza przed upływem okresu ważności legalizacji, przez uprawniony organ. Koszt przeprowadzenia badania pokrywa wnioskujący, chyba że wynik badania okazał się negatywny, wówczas koszt sprawdzenia pokrywa właściciel licznika.

6. Regulamin jest jednoznaczny z zawarciem umów o rozliczanie energii cieplnej.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nr 01/12/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Tel. w sprawie rozliczeń C.O. i C.W.: 61 64 69 239.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE POMIESZCZEŃ
STOSOWANE W ROZLICZENIACH ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU:
KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej