Regulamin rozliczania kosztów CO i CW

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu nr 04/12/2023 z dnia 14.12.2023 r.

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ
ZUŻYWANĄ NA CENTRALNE OGRZEWANIE
ORAZ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

 

PODSTAWY PRAWNE


Regulamin został opracowany na podstawie następujących norm i przepisów prawnych:
1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2022.1385 - z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2002 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018.845 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach – (Dz.U. 2020.140 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999.74.836, z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. 2021.2273, z późniejszymi zmianami).
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
8. Polska Norma EN 834: „Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy z zasilaniem elektrycznym oparte o pomiar elektroniczny przy pomocy mikroprocesora”.
9. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów energii cieplnej oraz sposobu ustalania opłat za energię cieplną zużywaną na centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody w lokalach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) „Spółdzielni" rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu,
b) „lokalu” rozumie się przez to zarówno lokal mieszkalny jak i lokal niemieszkalny,
c) „lokalu opomiarowanym” – lokal mieszkalny lub niemieszkalny, w którym zainstalowane są podzielniki lub ciepłomierze, służące do rozliczeń kosztów w zakresie centralnego ogrzewania,
d) „lokalu nieopomiarowanym” – w zakresie centralnego ogrzewania – lokal mieszkalny lub niemieszkalny, nie wyposażony w podzielniki kosztów na grzejnikach lub w których instalacja nie jest wyposażona w ciepłomierz wskazujący zużycie ciepła dla całego lokalu,
e) „ciepłomierzach” rozumie się przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej,
f) „podzielniku kosztów” rozumie się urządzenia wskaźnikowe, posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodnie z Polska Normą PN-EN 834, zainstalowany na grzejniku i rejestrujący jego stany cieplne w trakcie okresu rozliczeniowego. Zarejestrowane wskazania są wykorzystywane do ustalania względnych udziałów poszczególnych jednostek lokali w kosztach zakupu energii cieplnej. Urządzenia wskazują jednostki niemianowane,
g) „pomieszczeniach wspólnych” rozumie się klatki schodowe, korytarze, pralnie, suszarnie, pomieszczenia techniczne itp.,
h) „kosztach stałych” rozumie się stałe koszty dostawy i produkcji energii cieplnej, rozliczane wg powierzchni lokali,
i) „kosztach zmiennych” rozumie się zmienne koszty dostawy i produkcji energii cieplnej, rozliczane wg wskazań urządzeń pomiarowych,
j) „współczynnikach korygujących” rozumie się współczynniki zmniejszające odczytane wielkości zużytego ciepła w pomieszczeniach: szczytowych, położonych na najwyższych kondygnacjach, parterowych położonych nad nie ogrzewanymi pomieszczeniami lub przejściami i przejazdami, częściowo wysuniętych,
k) „jednostka rozliczeniowa” budynek lub zespół budynków zasilanych w ciepło z danego źródła ciepła.


II. RODZAJE I PODZIAŁ KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ


1. Na koszty centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, podlegające rozliczeniu wg zasad określonych w niniejszym regulaminie, składają się koszty zakupu energii cieplnej lub koszty wytwarzania energii cieplnej przez lokalne kotłownie własne.
2. Dla zasobów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) oraz zasilanych z ciepłowni zewnętrznych, innych niż należących do systemu m.s.c., na koszty energii cieplnej składają się:
a) koszty stałe, które stanowią:
- opłatę za moc zamówioną,
- opłatę stałą za usługi przesyłowe,
- abonament,
- inne koszty stałe wynikające z umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
b) koszty zmienne, do których należą:
- opłata za ciepło, którego ilość jest ustalana na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- opłata zmienna za usługę przesyłową, zależną od ilości dostarczanej energii,
- inne koszty zmienne wynikające z umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
Wyżej wymienione koszty fakturowane są przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych w węźle cieplnym oraz na podstawie mocy zamówionej określonej w umowie obowiązującej z dostawcą energii na podstawie właściwej taryfy.
3. Na koszty energii cieplnej wytworzonej w kotłowniach gazowych, składają się:
a) koszty stałe, które obejmują:
- opłatę abonamentową,
- opłatę dystrybucyjną stałą,
- opłatę handlową,
- inne koszty stałe wynikające z umowy z dostawcą gazu.
b) koszty zmienne, które obejmują:
- opłatę za paliwo gazowe, którego ilość ustalana jest na podstawie wskazań układu pomiarowego,
- opłatę dystrybucyjną zmienną, zależną od ilości zużytego gazu,
- inne koszty zmienne wynikające z umowy z dostawcą gazu.
Wyżej wymienione koszty fakturowane są przez dostawcę gazu na potrzeby kotłowni gazowych, na podstawie wskazań układu pomiarowego zamontowanego w jednostce rozliczeniowej oraz na podstawie obowiązującej taryfy.
4. Do kosztów energii cieplnej zalicza się także opłaty stałe związane z obsługą i konserwacją własnych źródeł ciepła.
5. Za indywidulane rozliczenie kosztów energii cieplnej pobiera się opłatę, według stawek określonych w umowie zawartej między Spółdzielnią a firmą rozliczeniową lub zgodnie z wykazem opłat obowiązującym w Spółdzielni w przypadku gdy rozliczenia dokonuje Spółdzielnia.


III. ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA


1. Rozliczeniu podlega całość energii cieplnej zużywanej w danym lokalu. Warunkiem niezbędnym do objęcia lokalu rozliczeniem jest zainstalowanie podzielników kosztów na grzejnikach centralnego ogrzewania lub ciepłomierzy indywidualnych.
2. W rozliczeniu uwzględnia się koszty ciepła wykorzystanego do ogrzewania pomieszczeń wspólnych oraz koszty przesyłu ciepła z węzła cieplnego (kotłowni lokalnej) do pomieszczeń odbiorcy oraz przenikanie ciepła przez przegrody budowlane.
3. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego dokonuje się porównania faktycznych kosztów zużytej energii cieplnej, ustalonych na podstawie zapisów niniejszego regulaminu, z opłatami wniesionymi przez użytkowników lokali.
4. W lokalach nieopomiarowanych, w których nie zamontowano podzielników lub ciepłomierzy, koszty ogrzewania rozliczane są zgodnie z zasadami:
a) koszty stałe ustala się na zasadach ogólnych określonych niniejszym regulaminem,
b) koszty zmienne ogrzewania określane są według maksymalnego kosztu zmiennego w nieruchomości (maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła wylicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej danego lokalu i 250% średniego jednostkowego kosztu zmiennego zużycia ciepła w jednostce rozliczeniowej).
5. Podziału kosztów całkowitych energii cieplnej na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, dokonuje się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych lub kotłowniach. W przypadku braku odpowiednich urządzeń, podziału dokonuje się poprzez umniejszenie kosztów energii całkowitej o wysokość sprzedaży ciepłej wody.
6. Ciepłomierze czy też podzielniki kosztów są własnością użytkownika lokalu. W przypadku ich uszkodzenia w okresie ważności legalizacji, koszt naprawy pokrywa gwarant lub użytkownik lokalu, który uszkodzenie spowodował.


III.A. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT
ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZUŻYWANĄ NA CENTRALNE OGRZEWANIE
NA PODSTAWIE CIEPŁOMIERZY INDYWIDUALNYCH


1. W lokalach wyposażonych w indywidualne ciepłomierze, opłata za centralne ogrzewanie składa się z dwóch członów: opłaty stałej i zmiennej, które wnoszone są do Spółdzielni miesięcznie wraz z pozostałymi opłatami za użytkowanie lokali;
a) opłata stała odpowiada kosztom stałym dostawy lub zakupu energii cieplnej w budynku lub zespole budynków i ustalana jest proporcjonalnie wg powierzchni użytkowej lokali,
b) opłata zmienna naliczana jest jako iloczyn ilości zużytej w lokalu energii cieplnej oraz stawki za zużycie energii.
2. Stawki opłaty stałej i zmiennej ustala Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Opłaty stałe i zmienne wnoszone są do Spółdzielni miesięcznie wraz z pozostałymi opłatami za użytkowanie lokali.
4. Odczytów wskazań liczników dokonują upoważnieni pracownicy firmy inkasenckiej lub Spółdzielni Mieszkaniowej, legitymujący się identyfikatorem. Odczyt w obydwóch przypadkach może być wykonany fizycznie lub zdalnie.
5. Odczyty dokonywane są co miesiąc w stałych terminach.
6. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu w terminie, zużycie energii określa się na podstawie zużycia ciepła w poprzednim okresie. Ewentualna korekta naliczeń nastąpi po odczycie dokonanym w następnym miesiącu.
7. Uszkodzenie licznika, odbiorca energii zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Administracji Osiedli lub dostawcy ciepła.
8. W przypadku zgłoszonego uszkodzenia licznika, opłata za dostawę energii cieplnej ustalana jest w oparciu o zużycie energii z okresu poprzedniego, o zbliżonych warunkach pogodowych.
9. Niezgłoszenie uszkodzonego licznika powoduje, że odbiorca jest obciążany za cały okres, od ostatniego odczytu uznanego za prawidłowy do czasu naprawy lub wymiany licznika, w sposób określony w pkt 6 powiększony o 50%.
10. W przypadku nielegalnego poboru energii, opłata naliczana jest jak w punkcie 9 oraz powiększona o koszty likwidacji nielegalnego poboru ciepła.
11. Do opłaty za centralne ogrzewanie dolicza się miesięczne kwoty na poczet przyszłej legalizacji ciepłomierza. Wysokość tych kwot określa wykaz opłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
12. Strony mają prawo żądania sprawdzenia poprawności wskazań ciepłomierza przed upływem okresu ważności legalizacji, przez uprawniony organ. Koszt przeprowadzenia badania pokrywa wnioskujący, chyba że wynik badania okazał się pozytywny, wówczas koszt sprawdzenia pokrywa Spółdzielnia/gwarant.


III.B. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT
ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ ZUŻYWANĄ NA CENTRALNE OGRZEWANIE

NA PODSTAWIE PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CIEPŁA


1. Opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach wyposażonych w podzielniki kosztów ciepła mają charakter zaliczkowy. Ustalane są w pierwszym okresie rozliczeniowym w zł/m2/m-c na podstawie średniego zużycia energii na cele c.o. w tym lub podobnych budynkach. W kolejnych okresach rozliczeniowych ustalane są na podstawie średniego miesięcznego zużycia energii przypadającego na dany lokal w jednym, a następnie w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych oraz aktualnej ceny energii cieplnej.
2. Dla każdego sezonu grzewczego (okresu rozliczeniowego) wyznacza się maksymalny i minimalny koszt zmienny zużycia ciepła w lokalu;
a) średnią jednostkową wartość zużycia w jednostce rozliczeniowej, wylicza się poprzez podzielenie sumy odczytów podzielników kosztów ogrzewania (z uwzględnieniem współczynników korygujących), przez powierzchnię użytkową wszystkich lokali w jednostce rozliczeniowej wyposażonych w podzielniki;
b) średni jednostkowy koszt zmienny zużycia ciepła w jednostce rozliczeniowej, wylicza się poprzez podzielenie kosztów zmiennych zużycia ciepła, przez powierzchnię użytkową wszystkich lokali w jednostce rozliczeniowej wyposażonych w podzielniki;
c) minimalny koszt zmienny zużycia ciepła w lokalu oblicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej danego lokalu i 50% średniego jednostkowego kosztu zużycia wyznaczonego jak w pkt b;
d) maksymalny koszt zmienny zużycia ciepła w lokalu oblicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej danego lokalu i 250% średniego jednostkowego kosztu zużycia wyznaczonego jak w pkt b;
e) Ustalona różnica między jednostkami zużycia z podzielników, a skorygowanymi - zmniejsza lub zwiększa odpowiednio wartość zużycia danego lokalu w jednostce rozliczeniowej.
3. Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, w oparciu o odczyty podzielników kosztów ogrzewania zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z umową rozliczeniową zawartą ze Spółdzielnią oraz niniejszym regulaminem lub Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4. Współczynniki korygujące:
a) w celu wyeliminowania różnic w podstawie rozliczenia będących wynikiem niekorzystnej lokalizacji lokalu mieszkalnego w bryle budynku, stosowane są współczynniki korygujące;
b) Współczynników korygujących nie stosuje się w odniesieniu do lokali niemieszkalnych, bez względu na ich położenie w bryle budynku jak i przyjętego systemu rozliczeń;
c) Współczynników korygujących nie stosuje się do rozliczenia opłaty stałej.
5. W lokalach rozliczanych na podstawie podzielników ciepła, koszty centralnego ogrzewania podlegają podziałowi według następującego schematu:
a) koszty podstawowe które stanowią [60%] wykorzystanej energii cieplnej i rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu,
b) koszty zmienne stanowiące [40%] wykorzystanej energii cieplnej i rozliczanych wg wskazań podzielników, w uwzględnieniem współczynników korygujących. Wysokość współczynników dla poszczególnych budynków i lokali określona jest w załączniku do niniejszego regulaminu,
c) kosztów rozliczenia ciepła obejmujących odczyty wskazań oraz indywidualne opracowania informatyczne rozliczeń poszczególnych lokali, koszty związane z zakupem bądź dzierżawą elektronicznych podzielników kosztów, opłat serwisowych, oraz innych opłat związanych z rozliczaniem ciepła i obsługą podzielników.
6. Rozliczenie energii cieplnej dokonywane jest raz w roku i obejmuje okres 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest skrócenie lub wydłużenie okresu rozliczeniowego na podstawie uchwały Zarządu.
7. Początek okresu rozliczeniowego ustala się na pierwszy dzień miesiąca, w którym zamontowano pierwszy podzielnik w dowolnym budynku podłączonym do danego węzła cieplnego lub kotłowni.
8. Montaż podzielników winien być zakończony w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.
9. Odczytu wskazań podzielników kosztów dokonują upoważnieni pracownicy firmy rozliczającej drogą radiową oraz pracownicy SM w Swarzędzu. Odczyt może być też wykonany fizycznie.
10. Użytkownicy lokali, którzy nie udostępnili lokalu w celu dokonania odczytu lub kontroli podzielników kosztów ogrzewania lub zostało stwierdzone uszkodzenie podzielnika kosztów, rozliczeni zostaną według niżej wyszczególnionych zapisów:
a) użytkownicy lokali, którzy nie udostępnili lokalu w celu dokonania odczytu lub kontroli podzielników kosztów ogrzewania lub została stwierdzona ingerencja lub uszkodzenie podzielnika, co może skutkować zniekształceniem jego pomiarów, rozliczeni zostaną według średniego kosztu ogrzewania przypadającego na m2 budynku liczonego od powierzchni danego lokalu,
b) w lokalach, w których stwierdzono uszkodzenie podzielnika w jednym pomieszczeniu, powstałego w wyniku działania niezamierzonego, dla rozliczenia odpowiedniego grzejnika przyjmuje się następujący wzór: ((suma jednostek odczytanych w budynku) / (suma mocy urządzeń odczytanych w budynku)) * moc szacowanego urządzenia,
c) lokale, w których stwierdzono uszkodzenie co najmniej dwóch podzielników, powstałe w wyniku działania niezamierzonego, zostaną rozliczone zgodnie z pktem 10 a;
d) lokale, w których stwierdzono uszkodzenie jednego podzielnika, powstałe w wyniku działania niezamierzonego, a jest możliwość ustalenia terminu uszkodzenia i dokonania odczytu na ten dzień zostaną rozliczone zgodnie ze wskazaniem podzielnika w okresie do momentu uszkodzenia, a pozostały okres zgodnie z pktem 10 b, regulaminu i/lub wg wskazań nowego podzielnika od daty jego montażu.
11. O terminie odczytu wskazań podzielników, użytkownicy lokali informowani są z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przez ogłoszenia wywieszone na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych poszczególnych budynków.
12. W przypadku, gdy odczyt radiowy dokonywany przez firmę rozliczeniową lub pracowników SM Swarzędz nie jest możliwy, lokator zostaje powiadomiony za pośrednictwem Spółdzielni o dodatkowym terminie wizyty w mieszkaniu uprawnionego pracownika. Termin powinien przypadać nie później niż w ciągu 30 dni od daty odczytu radiowego.
13. Brak możliwości dokonania odczytu w danym lokalu w terminie wyznaczonym zgodnie z punktem 12 regulaminu, dla rozliczenia danego grzejnika przyjmuje sposoby rozliczeń przyjęte w pkt 10 b) i 10 d) regulaminu.
14. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego saldo rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania (nadpłata lub niedopłata) za ten sezon w całości przejmuje nowy nabywca lokalu. Stroną dla Spółdzielni w tej kwestii jest nowy nabywca lokalu.
15. Koszt rozliczeń, na który składają się odczyty wskazań oraz indywidualne opracowania informatyczne rozliczeń poszczególnych lokali, a także koszty związane z zakupem bądź dzierżawą elektronicznych podzielników kosztów, obciąża użytkowników lokali.
16. Informacja o wynikach dokonanego rozliczenia dostarczana jest użytkownikom lokali w formie indywidualnych zawiadomień, nie później niż w ciągu 100 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Nadpłata powstała w wyniku rozliczenia, przelewana jest na pokrycie zaległości czynszowych, innych zobowiązań użytkownika wobec Spółdzielni Mieszkaniowej oraz bieżących opłat za ogrzewanie mieszkania. Niedopłata powstała w wyniku rozliczenia winna być uregulowana wraz z opłatą za c.o. za najbliższy miesiąc. Istnieje możliwość na podstawie złożonego pisemnego wniosku, rozłożenia powstałej niedopłaty na raty. Wniosek o rozłożenie dopłaty na raty powinien być złożony w SM Swarzędz w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia.
17. Strony mają prawo żądania sprawdzenia poprawności wskazań podzielników ciepła przez firmę rozliczeniową lub Spółdzielnię. Prośbę o sprawdzenie podzielnika/ów ciepła użytkownik zgłasza na piśmie. W przypadku stwierdzenia, że podzielnik działał poprawnie, koszty serwisu ponosi użytkownik lokalu, natomiast w przypadku stwierdzenia niepoprawnego działania podzielnika/ów koszty serwisu i wymiany podzielnika/ów ponosi firma rozliczeniowa lub Spółdzielnia.


IV. PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ


1. Koszty zmienne przygotowania c.w.u. ustalane są jako iloczyn zużycia c.w.u. oraz opłaty zmiennej za podgrzew wody.
2. Koszty stałe przygotowania c.w.u. ustalane są jako iloczyn opłaty stałej za podgrzew wody oraz liczby lokali.
3. W przypadku m.s.c., opłata stała za przygotowanie c.w.u. wynika z mocy zamówionej na potrzeby c.w.u. zawartej w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym oraz z aktualnej taryfy opłat zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.
4. W przypadku kotłowni gazowych, opłata stała za przygotowanie c.w.u. wynika z opłat stałych zawartych w umowie z dostawcą gazu, opłat stałych związanych z obsługą i konserwacją kotłowni oraz z założeń projektowych doboru szacunkowej mocy kotła gazowego na potrzeby c.w.u..
5. Jednostkowa opłata stała jest otrzymywana przez podział sumy opłat stałych na liczbę lokali w jednostce rozliczeniowej.
6. Wysokość opłaty za podgrzanie 1 metra sześciennego wody ustala Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
7. Rozliczenie kosztów podgrzania wody, jak również ustalenie wysokości opłaty za podgrzanie ciepłej wody w lokalach nie wyposażonych w wodomierze, dokonywane jest zgodnie z regulaminem „Rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków za pośrednictwem SM w Swarzędzu”.


V. ZAKRES INFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPŁA DO BUDYNKU I LOKALU


1. Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania, Spółdzielnia dostarcza użytkownikowi lokalu raz w roku, rozliczenia kosztów ogrzewania, wraz z poniższym zakresem informacji:
a) dla jednostki rozliczeniowej:
- ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- powierzchnię użytkową,
- ilość pobranego ciepła przypadającą na 1m2 powierzchni lokali,
- koszt ogrzewania (koszty stałe i zmienne),
- ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,
- średni koszt ogrzewania lokali na 1m2 powierzchni,
- stosowane współczynniki korygujące dla poszczególnych lokali – są umieszczone na stronie internetowej SM,
- informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
- informacje dot. stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
- informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów.
b) dla lokalu:
- ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,
- ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu skorygowanych przez współczynniki korygujące,
- wartość maksymalnego kosztu dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
- wartość minimalnego kosztu dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
- saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
- porównanie w formie graficznej ilości obliczeniowych jednostek zużycia do ilości obliczeniowych jednostek zużycia w nieruchomości w analogicznym okresie poprzedniego sezonu rozliczeniowego.
2. Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań ciepłomierzy, Spółdzielnia dostarcza użytkownikowi lokalu raz w roku, następujące informacje:
a) dla jednostki rozliczeniowej:
- ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe,
- powierzchnię użytkową,
- ilość pobranego ciepła przypadająca na 1m2 powierzchni lokali,
- koszt ogrzewania (koszty stałe i zmienne),
- średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1m2 powierzchni,
- informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
- informacje dot. stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
- informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów.
b) dla lokalu:
- ilość zarejestrowanego przez ciepłomierz ciepła,
- saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
- porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej.
3. Informacje zawarte na indywidulanym druku rozliczeniowym dla lokali w budynkach bez indywidualnego opomiarowania:
a) dla jednostki rozliczeniowej,
- powierzchnia użytkowa,
- ilość pobranego ciepła,
- ilość pobranego ciepła przypadająca na 1m2 powierzchni,
- koszt ogrzewania 1m2 powierzchni,
- informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
- informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
- informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów.
b) dla lokalu:
- powierzchnia użytkowa,
- koszt ogrzewania lokalu,
- zużycie ciepła przypadające na rozliczany lokal,
- saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
- porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin jest jednoznaczny z zawarciem umów o rozliczanie energii cieplnej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2023 r.
3. Stosowane współczynniki wyrównawcze dla poszczególnych lokali w danym budynku, Spółdzielnia udostępni na stronie internetowej www.sm-swarzedz.pl w zakładce Akty prawne, „Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za energię cieplną zużywaną na centralne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej”.
4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nr 04/12/2023.

 Tel. w sprawie rozliczeń CO i CW: 61 64 69 250

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE POMIESZCZEŃ
STOSOWANE W ROZLICZENIACH ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU:
KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. w formacie pdf:
KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin obowiązujący do 31 grudnia 2023 r. w formacie pdf:
KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej