Półmetek bez zmian

2016-12-30 Półmetek bez zmian

Jesienią br. minęły dwa lata kadencji obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka. To jeszcze nie koniec, ale półmetek, można więc pokusić się o sprawozdanie z realizacji zadań.

30 listopada 2016 roku minęły dwa lata od kiedy Pan Marian Szkudlarek został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. W piśmie z dnia 19 lutego 2015 roku, kierowanym na ręce Pana Burmistrza, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wyrazili swoje nadzieje na nawiązanie współpracy w celu poprawienia życia mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz oraz załatwienia kluczowych kwestii, które nie zostały załatwione przez poprzednie Władze Miasta, a znaczących dla obopólnych korzyści SM i Gminy.

Sprawy sądowe

Od momentu objęcia urzędu przez Pana Mariana Szkudlarka Zarząd Spółdzielni wielokrotnie informował i przedstawiał na kolejnych spotkaniach kompleks spraw, które powinny stać się przedmiotem wspólnej realizacji. W pierwszej kolejności uważaliśmy za konieczne wygaszenie wszystkich spraw sądowych, prowadzonych zarówno z powództwa Spółdzielni, jak i Urzędu. Wygaszenie naszym zdaniem powinno iść w kierunku likwidacji wzajemnych rozliczeń finansowych.

Niestety, z przykrością stwierdzamy, że nie tylko nie doszło do wygaszenia jakiegokolwiek postępowania sądowego, wręcz odwrotnie - pojawiły się nowe powództwa ze strony Urzędu. Sprawy dotyczą głównie rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego za poprzednie lata. Rok temu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu przygotowała Porozumienie, w którym proponowaliśmy polubowne załatwienie spraw poprzez kompensaty wzajemnych zobowiązań. W tym celu służby księgowe miały dokonać analizy dokumentów będących w posiadaniu obu stron. W odpowiedzi na nasz postulat Burmistrz stwierdził, że cały czas trwa analiza w tym zakresie, a rozstrzygnięcie należy pozostawić właściwemu Sądowi. Odpowiedź została udzielona w listopadzie 2015 roku, a w dniu 31 marca 2016 roku otrzymaliśmy kopię kolejnego wniosku złożonego przez Kancelarię Prawną reprezentującą Urząd skierowanego do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o zapłatę. Tym razem Urząd twierdził, że Spółdzielnia zalega z opłatami za 2013 rok.

Paradoks tym razem polega na tym, że od 2011 roku przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym toczyły się postępowania w sprawie aktualizacji rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i jakiekolwiek rozliczenia powinny uwzględniać orzeczenia SKO, a z materiału dowodowego skierowanego do Sądu wynika, że Urząd nie wziął pod uwagę zakończonych postępowań administracyjnych. Mimo licznych wyjaśnień ze strony Spółdzielni korespondencja w tym temacie trwa nadal.

Bonifikata na wykup gruntu

Sprawa rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przekłada się na kolejny temat, który miał być załatwiony w pierwszej kolejności, tzn. umożliwienie dokonania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Swarzędzu, a będących w zarządzie Spółdzielni. W okresie przedwyborczym Burmistrz wyraził wolę przygotowania i lobbowania uchwały o 95% bonifikacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Ze swojego zobowiązania Pan Marian Szkudlarek wywiązał się połowicznie. Uchwała została podjęta i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, ale tak jak w tematach sądowych i tutaj znalazł się haczyk na spółdzielców. Możemy przekształcić, ale tylko wtedy, gdy wnioskodawca (czytaj Spółdzielnia) nie ma zaległości z tytułu należności pieniężnych wobec Gminy. Gmina stoi na stanowisku, że takie zobowiązania istnieją; my natomiast uważamy, że nie. Stąd, mimo złożonych kilkunastu wniosków o wykup gruntu do Urzędu, sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na terenie Gminy Swarzędz leżą i czekają do zakończenia spraw sądowych. Wątpliwości, co do zasadności działań Gminy w tym zakresie, Spółdzielnia wyraziła kierując odwołania do SKO w sprawach, co do których Gmina wydała decyzję niekorzystną dla Spółdzielni. Pierwsze orzeczenie wydane przez SKO skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Gminę wykazując błędy w przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Porównując zaawansowanie tempa załatwiania tożsamych spraw na terenie miasta Poznania, możemy tylko stwierdzić, że władze miasta Poznania podchodzą do realizacji uchwały o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w sposób bardziej odpowiedzialny. Na sześć nieruchomości, stanowiących mienie komunalne m. Poznania, Spółdzielnia już uruchomiła wniosek o przekształcenie czwartej nieruchomości.

Przekazywanie mienia

Kiedy mówimy o opłatach z tytułu użytkowania wieczystego, trudno nie wspomnieć o przekazywaniu na rzecz Gminy terenów o charakterze publicznym. Proces przekazywania ww. gruntów trwa sukcesywnie od 2006 roku. Celem takich działań jest obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu ww. opłat. Po objęciu Urzędu przez Pana Mariana Szkudlarka Spółdzielnia wyraziła chęć wznowienia działań, polegających na przekazaniu kilku nieruchomości. Od czerwca ubiegłego roku trwa wymiana korespondencji w sprawie nabycia przez Gminę sześciu działek, przy czym sfinalizowanie tematu zostało uzależnione od dostarczenia przez Spółdzielnię wielu dokumentów, nie tylko geodezyjnych, ale również prawnych, których uzyskanie jest uzależnione od innych podmiotów. Przekazaliśmy komplet dokumentów dotyczących pięciu nieruchomości, jednak Gmina chce przystąpić do podpisania umowy kompleksowo…

Kanalizacja deszczowa

Wracając do wykazu zagadnień do wspólnej realizacji, który został sporządzony na podstawie notatki służbowej ze spotkania z dnia 12 stycznia 2015 roku oraz bardziej uszczegółowiony w projekcie Porozumienia z dnia 30 września 2015 roku, na uwagę zasługuje pakiet spraw związanych z uregulowaniem spraw własnościowych infrastruktury technicznej, a zwłaszcza sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenach osiedli mieszkaniowych Swarzędz-Północ i Swarzędz-Południe. Od wielu lat trwają rozmowy na temat przejęcia przedmiotowych sieci na własność przez Gminę Swarzędz. Za takim rozwiązaniem przemawiają zmiany własnościowe dotyczące układów komunikacyjnych zlokalizowanych na terenach osiedli mieszkaniowych, a także własności lokali bądź budynków w ramach samej Spółdzielni. Ponadto, do przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej są podłączane inne podmioty, na mocy decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Gminę. Spółdzielnia wskazywała rozwiązania praktykowane przez m. Poznań oraz inne gminy województwa wielkopolskiego, polegające na wprowadzeniu opłaty z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do sieci.

Gmina Swarzędz, przychylając się do naszej propozycji, mogłaby uzyskać dodatkowe dochody, zwłaszcza z opłat za odprowadzenie wód deszczowych z terenów magazynowych i składowych, zlokalizowanych w strefie gospodarczej. Jak na razie temat przejęcia kanalizacji pozostaje tylko i wyłącznie na etapie sporów, kto ma naprawić lub zmodernizować istniejące sieci.

Komunikacja i parkowanie

Kolejnymi zagadnieniami, które były i są bardzo często poruszane przez Zarząd Spółdzielni w trakcie spotkań z Burmistrzem, są kwestie rozwoju urbanistycznego miasta i ingerowania w zagospodarowanie przestrzenne naszych osiedli. Podobnie jak na terenie całego miasta, tak i na terenie naszych osiedli głównym problemem jest brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Na każdym spotkaniu dotyczącym opracowań planistycznych, Spółdzielnia wnosiła swoje propozycje dotyczące rozwiązań układów komunikacyjnych i terenów parkingowych. Są one poparte analizami opracowanymi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, a także opiniami głównych projektantów osiedli, którzy naszym zdaniem winni mieć decydujące zdanie do wprowadzanych zmian z uwagi na fakt, że osiedla powstały w oparciu o ich wizję urbanistyczną.

Zarząd Spółdzielni rozumie konieczność weryfikowania pewnych założeń architektoniczno-urbanistycznych wynikających ze zmian w przepisach prawnych oraz oczekiwań ze strony ludzi zamieszkujących zasoby spółdzielcze. Niemniej, naszym zdaniem należy pamiętać, że nowe rozwiązania powinny nie tylko zaspakajać potrzeby mieszkańców na dzień dzisiejszy, ale powinny wybiegać w przyszłość. Przykładem jest propozycja budowy pierwszego parkingu wysokiego składu na terenie stanowiącym własność Gminy. Realizacja tej inwestycji pozwoliłaby ocenić, czy takie rozwiązanie znajdzie społeczną akceptację i czy można, korzystając z możliwości zmiany planu, umieścić odpowiednie zapisy w nowym opracowaniu planistycznym. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących zmian w układach komunikacyjnych na osiedlach Swarzędz-Północ, które wg nas budzą wiele kontrowersji. Z niepokojem obserwujemy też chęć ingerowania w tereny osiedli Swarzędz-Południe poprzez planowanie budowy tunelu pod torami, którego wylot jest przewidywany w pobliżu budynków mieszkalnych Spółdzielni. Sądzimy, że takie rozwiązanie nie znajdzie akceptacji ze strony naszych członków. Naszym zdaniem rozwiązań problemów komunikacyjnych należy szukać w rozwoju układów drogowych zlokalizowanych w południowej części miasta i nawiązaniu do pobudowanego wiaduktu przy wyjeździe w kierunku Kostrzyna.

Środki unijne i fotowoltaika

Kompleks tematów obejmował również współpracę w ramach innowacyjności. Razem z Gminą chcieliśmy współdziałać przy pozyskiwaniu środków unijnych, m.in. na kontynuowanie programu termomodernizacyjnego, stworzenie fermy fotowoltaicznej, zmiany lokalnych źródeł ciepła, czy likwidację zanieczyszczenia powietrza. W tym celu złożyliśmy wnioski o ujęcie nas w PGN. Według danych zamieszczonych na stronach internetowych Gminy, Spółdzielnia została umieszczona w programie, ale tylko w zakresie termomodernizacji i zmian lokalnych źródeł ciepła. Liczymy, że współpraca w tym zakresie nabierze bardziej realnych kształtów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej