Walne Zgromadzenie 2021

2021-10-11 Walne Zgromadzenie 2021

   Jako jedna z niewielu spółdzielni w Polsce, mimo panujących obostrzeń i z zachowaniem reżimu sanitarnego, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zdecydowała się zorganizować coroczne Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się 20 września. Mieszkańcy otrzymali komplet materiałów w postaci sprawozdawczego wydania „Informatora Spółdzielczego”, a spotkanie było transmitowane za pośrednictwem Telewizji STK „na żywo”.

Zainteresowanie sprawami spółdzielczymi było niewielkie. Żaden z członków nie zainteresował się materiałami sprawozdawczymi, które pozostają do wglądu przed każdym zebraniem, takimi jak: sprawozdanie finansowe, wnioski pokontrolne i protokoły. Frekwencja podczas zebrania była jedną z najniższych, obecnych było 73 członków na 8607 uprawnionych, co stanowi zaledwie 0,85% obecnych.

Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu zainteresowane były zwłaszcza naprawami istniejącej infrastruktury (wymiana drzwi, ustawienie kwietników, montaż koszy na śmieci, naprawa rynny, miejsca parkingowe) czy rozwiązywaniem waśni międzysąsiedzkich (sprzątanie klatek schodowych, hałas, otwieranie okien na klatkach schodowych), które najlepiej zgłaszać do Administracji Osiedli i odpowiednich działów Spółdzielni na bieżąco.

Obecni na spotkaniu zatwierdzili sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności w minionym 2020 r. Usankcjonowali sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu: Pawłowi Pawłowskiemu, Jackowi Lewandowiczowi oraz Pawłowi Białasowi. Nietypową uchwałą było wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółdzielnię spłaty zadłużenia do banku PKO, powstałego przy zaciąganiu tzw. kredytów starego portfela na jednym z mieszkań. Było to ostatnie mieszkanie kupowane na tej zasadzie, a spłata zamknęła całość kilkudziesięcioletnich zobowiązań w stosunku do PKO i odblokowała kilku tysiącom mieszkańców osiedli południowych możliwość przekształcenia lokalu w odrębną własność. Kwota ta zostanie odzyskana przez Spółdzielnię od mieszkańca w perspektywie czasowej.

Jedną z ważniejszych strategicznych decyzji podjętych w czasie Walnego Zgromadzenia było wstrzymanie na okres jednego roku zaawansowanego procesu termomodernizacji, który prowadzony był od 2009 r. Decyzja ta spowodowana była obecną sytuacją gospodarczą, m.in. brakiem środków unijnych adresowanych dla spółdzielni mieszkaniowych oraz kosztownością kredytów komercyjnych i bardzo wysokimi wkładami własnymi.

Przegłosowane zostały zamieszczone poniżej wnioski.

Wnioski Walnego Zgromadzenia 2021:


1. Kontynuować intensywnie informatyzację i cyfryzację w zarządzaniu Spółdzielnią. Każdy pracownik musi posiadać znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych oraz znać wdrożone w Spółdzielni oprogramowania. Umiejętności informatyczne to jedno z podstawowych kryteriów oceny przydatności pracownika na zajmowanym stanowisku. W 2022 r. należy wdrożyć wewnętrzny elektroniczny obieg dokumentów.

2. Kontynuować rozwój światłowodowy Spółdzielni oraz rozwój telewizji cyfrowej, traktując te zadania jako podstawę komunikowania się z mieszkańcami zamieszkującymi na spółdzielczych osiedlach.

3. Dokonać zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni ograniczając etatyzację (w tym Zarządu) oraz preferować przechodzenie Spółdzielni na masową cyfryzację i informatyzację w relacjach z mieszkańcami.

4. Wybudować, przy zaangażowaniu finansowym specjalistycznych firm, stacje ładowania elektrycznych samochodów w południowej i północnej części Swarzędza.

5. W związku z tworzeniem w Swarzędzu (po wyjściu z ZM GOAP) nowego, lokalnego systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 r., przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz spółdzielcze stanowisko, które zostało załączone do dzisiejszych wniosków z Walnego Zgromadzenia, a zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 20 września 2021 r.

6. Dokonać aktualizacji obowiązującego statutu Spółdzielni oraz zaktualizować treść unormowań wewnętrznych. Wprowadzenie aktualizacji uzależnić od oczekiwanych, długo zapowiadanych, ostatecznych zmian nowelizacji prawa spółdzielczego przez ustawodawcę.

7. Wobec braku możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na termomodernizacje budynków (brak możliwości pomocowych z Unii Europejskiej oraz aktualny wysoki koszt komercyjnych środków bankowych) wstrzymać na okres jednego roku program rewitalizacji kolejnych budynków. Uzależnić decyzje w tym zakresie od ostatecznego programu gospodarczego na 2022 r.

8. Uwzględnić uwagi biegłego rewidenta przy prezentowaniu kolejnych sprawozdań finansowych wg nowego standardu (patrz pismo Controlling „Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp. j. z dnia 7.07.2021).

 

Fot. J. Roszkowski

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej