Regulamin udostępniania części budynków...


REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA CZĘŚCI BUDYNKÓW
LUB TERENÓW  STANOWIĄCYCH CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI
W KTÓRYCH ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
SPRAWOWANY JEST PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU
JAKO ZARZĄD POWIERZONY
 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


§  1

1.    Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:
1.1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1116, z  późn. zm.),
1.2. ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 roku, Nr 1848, z  późne. zm. ),
1.3. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903, z późn. zm. )
1.4. kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami).
1.5. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  prawo budowlane.
1.6. statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

2.    Regulamin określa zasady najmu pomieszczeń , dzierżawy terenów oraz innych form korzystania z elementów stanowiących części wspólne nieruchomości w których  , zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd nieruchomością wspólną sprawowany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu jako zarząd powierzony.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§  1  Najem pomieszczeń

1. Przedmiotem najmu mogą być pomieszczenia wspólne usytuowane w budynkach mieszkalnych tj.: pomieszczenia po pralniach, suszarniach, wózkarniach, boksy, pomieszczenia gospodarcze, administracyjno-gospodarcze, zabudowy korytarzy, pomieszczenia piwniczne nie będące pomieszczeniami przynależnymi do mieszkań, itp..
2. Osoby ubiegające się o najem pomieszczenia wspólnego składają w Spółdzielni podanie ze wskazaniem tego pomieszczenia. Wnioski rozpatruje Zarząd Spółdzielni.
3. Najemcą pomieszczenia wspólnego użytku może być osoba fizyczna lub prawna.
4. Umowy najmu zawiera Zarząd Spółdzielni.
5. Najem pomieszczeń powstałych w wyniku adaptacji (np. zabudowa korytarza) następuje po dopełnieniu wszelkich formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego. Wstępną zgodę na wykonanie prac adaptacyjnych, w wyniku których powstanie pomieszczenie gospodarcze wydaje Zarząd Spółdzielni na pisemny wniosek zainteresowanego.
6. W uzasadnionych przypadkach przed podpisaniem umowy najmu pomieszczenia Spółdzielnia może żądać od osoby, z którą zamierza zawrzeć umowę najmu, decyzji administracyjnej wydanej przez organ architektoniczno – budowlany jeżeli dla planowanych robót budowlanych ustawa Prawo budowlane przewiduje uzyskanie takiego dokumentu. Przyszły najemca uzyskuje decyzję administracyjną we własnym zakresie i na swój koszt.
7. W razie samowolnego zajęcia powierzchni wspólnej nieruchomości Spółdzielnia może dokonać usunięcia skutków takiego działania  działając z pomocą Policji albo Straży Miejskiej z jednoczesnym obciążeniem sprawcy , kosztami tej czynności.


§ 2  Dzierżawa terenów

1. Przedmiotem dzierżawy mogą być tereny , elementy infrastruktury technicznej , instalacje i urządzenia stanowiące części nieruchomości wspólnej , elementy zewnętrzne budynku tj. m.in. miejsca parkingowe , wydzielone miejsca sprzedaży lub reklamy , dachy , elewacje  , instalacje co , wod-kan , gazowe , kominowe , ogrody przydomowe itp.
2. Dzierżawcą może być osoba fizyczna lub prawna.
3. Podmioty ubiegające się o korzystanie z możliwości dzierżawy składają wniosek który rozpatruje Zarząd Spółdzielni.
4. Zawarcie umowy dzierżawy przez Zarząd Spółdzielni następuje po uzyskaniu przez wnioskodawcę własnym staraniem i na jego koszt , niezbędnych , przewidywanych przez prawo zezwoleń i decyzji administracyjnych.


§ 3 Służebność przesyłu

1. Ustanowienie służebności przesyłu odbywa się na podstawie art. 305 [1] do art. 305 [4] kodeksu cywilnego  (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zmianami)
2. Przedmiotem ustanowienia tego prawa mogą być trasy przebiegu instalacji tranzytowych oraz obsługujących nieruchomości w energię elektryczną , cieplną , telekomunikacyjne , itp.
3. Podmiotem ustanowienia prawa służebności przesyłu mogą być osoby fizyczne i prawne.
4. Ustanowienie prawa następuje na wniosek zainteresowanego po wyrażeniu zgody przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
5. Ustanowienia służebności przesyłu aktem notarialnym , następuje po uzyskaniu przez wnioskodawcę własnym staraniem i na jego koszt , niezbędnych , przewidywanych przez prawo zezwoleń i decyzji administracyjnych.


§ 4  Użyczenie

1. W wyjątkowych , uzasadnionych interesem członków Spółdzielni , przypadkach Spółdzielnia może udostępnić części budynków lub terenów stanowiących elementy części wspólnej nieruchomości na zasadzie bezpłatnego użyczenia.
2. Umowę użyczenia zawiera Zarząd Spółdzielni po zaakceptowaniu wniosku zainteresowanego podmiotu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Zawarcie umowy użyczenia następuje po uzyskaniu przez wnioskodawcę własnym staraniem i na jego koszt , niezbędnych , przewidywanych przez prawo zezwoleń i decyzji administracyjnych.


§  5  Opłaty

1.    Za udostępnienie elementów części wspólnej nieruchomości pobierana będzie opłata w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
2.    Zmiana wysokości opłat następuje na podstawie jednomiesięcznego wypowiedzenia dokonanego przez Zarząd Spółdzielni. Zgoda najemcy (dzierżawcy ) na zmianę wysokości opłat nie jest wymagana.
3.    Środki finansowe uzyskane z tytułu udostępniania części wspólnych nieruchomości będących przedmiotem niniejszego regulaminu będą przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji.

§  6  Regulacje porządkowe

1. Powierzchnia nowo powstałych pomieszczeń nie będących pomieszczeniami przynależnymi zostanie ustalona na podstawie protokołu w oparciu o pomiary dokonane przez pracowników Spółdzielni.
2. W przypadku pomieszczeń istniejących i objętych inwentaryzacją sporządzoną przez Spółdzielnię powierzchnia użytkowa ww. pomieszczeń zostanie ustalona na podstawie inwentaryzacji.
3. Podmiot korzystający z udostępnionych na zasadach niniejszego regulaminu z      części wspólnych nieruchomości zobowiązany jest do:
3.1. utrzymywania pomieszczenia , terenu , instalacji i urządzeń we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
3.2. przestrzegania Regulaminu porządku domowego;
3.3. przestrzegania przepisów p-poż.
3.4. udostępniania części wspólnych nieruchomości pracownikom Spółdzielni lub innym służbom technicznym w celu dokonania przeglądu lub usunięcia awarii.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian bez zgody Zarządu Spółdzielni.


§  7 Rozwiązanie umowy
    
1. Najemca ma prawo rozwiązać umowę najmu (dzierżawy ) użytkowanej części wspólnej z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wynajmujący (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu) może rozwiązać umowę najmu , dzierżawy za  jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku:
2.1. użytkowania części wspólnej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
2.2. gdy pomieszczenie , teren , urządzenie lub instalacja jest niezbędna dla potrzeb Spółdzielni;
3. Wynajmujący ( Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu) może rozwiązać umowę najmu ( dzierżawy )   bez wypowiedzenia w przypadku:
3.1. nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez Najemcę , (Dzierżawcę);
3.2. zalegania z opłatami za użytkowanie części wspólnych przekraczające równowartość czynszu   za 2-a miesiące.
4. W przypadku rozwiązania umowy najmu ( dzierżawy )zarówno w sytuacji o której mowa w pkt. 2 i 3 nin. paragrafu, Wynajmujący (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu) nie przewiduje zwrotu nakładów poniesionych na adaptację pomieszczenia.
5. W przypadku, gdy po upływie terminu przekazania pomieszczenia (terenu , instalacji , urządzenia ) do Spółdzielni pomieszczenie (teren , instalacja , urządzenie )nie zostaną  przez najemcę (dzierżawcę ) opróżnione, zgromadzone w nim przedmioty zostaną przez Wynajmującego usunięte z pomieszczenia na koszt Najemcy (Dzierżawcy).


§  8 Postanowienia końcowe

1. Spółdzielnia prowadzi rejestr zawartych umów udostępniania części wspólnych nieruchomości.
2. Spółdzielnia zobowiązana jest do sporządzenia wykazu dotychczasowych użytkowników pomieszczeń i zawiadomienia ich o obowiązku:
2.1. uiszczania opłat za użytkowanie pomieszczenia zgodnie z niniejszym regulaminem;
2.2. zawarcia w terminie 2 – ch miesięcy od wejścia w życie niniejszego Regulaminu umowy najmu (dzierżawy ) użytkowanej części wspólnej.
3. Dotychczasowi użytkownicy elementów części wspólnej , pierwszą opłatę wnosić będą od następnego miesiąca po dostarczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§  9  Uchwalający Regulamin

1. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą SM w Swarzędzu uchwałą . z dnia 25-11-2010r  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej